سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - مفهوم سرقت ، ارکان وانواع آن بخش اول - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم سرقت و ارکان آن و ویزگی های مال دزدیده شده و انواع سرقت طبق قوانین خواهیم پرداخت.سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است.


سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - مفهوم سرقت ، ارکان وانواع آن بخش اول - همراه با فایل صوتی

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد:سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد:سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

عناصر اصلی جرم سرقت:

برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:
الف. عنصر مادی:به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.


ب. عنصر معنوی:شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

ج.عنصر قانونی:اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می شود. برای تمامی جرایم و مجازات ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می توان مجازات کرد.

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - مفهوم سرقت ، ارکان وانواع آن بخش اول - همراه با فایل صوتی


ویژگی های یک مال دزدیده شده:


مالی که دزدیده می شود باید یک سری ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به آن واژه ی سرقت را اطلاق نمود:
۱-مالی که دزدیده می شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه جایی و انتقال داشته باشد.
۲-این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد
۳-مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.

انواع سرقت:

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:


1-سرقت حدی
2-سرقت تعزیری

به بیان مفهوم سرقت حدی در پستهای قبلی پرداختیم فلذا دانستیم مقصود از سرقت حدی به موجب ماده ی 268 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ،سرقتی است که دارای شرایط بیان شده در این ماده باشد.

ماده 268 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که: سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است
نظرات کاربران