سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان شرایط سرقت تعزیری و تاثیر سرقت در شب بر مجازات بخش سوم - همراه با فایل صوتی

یکی از عوامل تشدید مجازات ، سرقت در شب است که در مواد 651 و 654 و 656 قانون مجازات اسلامی به بیان آن پرداخته شده است و در این پست به بیان انها خواهیم پرداخت.


سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان شرایط سرقت تعزیری و تاثیر سرقت در شب بر مجازات بخش سوم - همراه با فایل صوتی

بموجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتیکه دارای تمامی شرایط مطرح در این ماده باشد ،سرقت حدی محسوب میشود.مقصود از سرقت تعزیری سرقتی است که شرایط حد را نداشته باشد که به دو دسته ی سرقت تعزیری ساده و مشدد تقسیم میشود.سرقت تعزیری ساده مطابق با ماده 661 قانون مجازات اسلامی عبارتست از سرقتی که علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.سرقت تعزیری مشددعبارتست ازهرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد عوامل تشدید مجازات سرقت در مواد 651تا660 قانون مجازات اسلامی امده است.

مطابق با ماده 656 قانون تعزیرات مصوب 1375،بیان شده است که :

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:
1.سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2.سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد
3.در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد
4.سارقین دو نفر یا بیشتر باشند
5.سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد
6.هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

در این پست به بیان سرقت در شب که از موارد تشدید مجازات بیان شده است خواهیم پرداخت.

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان شرایط سرقت تعزیری و تاثیر سرقت در شب بر مجازات بخش سوم - همراه با فایل صوتی


تاثیر سرقت در شب بر مجازات:

طبق شرایط ذکر شده در مواد ۶۵۱، ۶۵۶ و ۶۵۴ قانون تعزیرات ، سرقت در شب یکی از شرایطی است که موجب شدت برخورد نسبت به سرقت در روز می شود. بنابر این وقوع سرقت در شب می تواند باعث شود که سرقت در دسته سرقت های مشدد قرار گیرد. مجازات سرقت های مشدد بیشتر و شدیدتر نسبت به سرقت های ساده می باشند.

مطابق با ماده 651 قانون تعزیرات،هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:

  1. سرقت در شب واقع شده باشد.
  2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  3. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
  4. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
  5. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشندنظرات کاربران