سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان ادامه مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سه گام بعدی مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت (رسیدگی در دادگاه ،اعتراض به حکم دادگاه و اجرای حکم) خواهیم پرداخت.


سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان ادامه مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل باعنایت به ماده 654 قانون مجازات اسلامی دانستیم که هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.چنانچه فردی مرتکب مجازات سرقت در روز شود ،سرقت ساده محسوب میشودومطابق با ماده661ق.م.ا با مرتکب برخورد میشود.مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت شامل شش گام است که به بیان سه گام اول آن یعنی تشخیص مرجع صالح و ارائه شکایت نامه و انجام تحقیقات مقدماتی و ادله اثبات دعوا در پست قبل پرداخته شد.

گام چهارم: رسیدگی در دادگاه

به دنبال ارجاع پرونده به دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده را آغاز می کند. در حین رسیدگی علاوه بر شاکی و متهم، نماینده دادسرا نیز در جلسه حضور خواهد داشت. چراکه او باید ضمن خواندن نظر قاضی دادسرا مبنی بر مجرم بودن متهم و بیان دلایلی که براساس آنها قاضی دادسرا به این نتیجه رسیده است؛ از دادگاه تقاضای اجرای مجازات متهم را نیز داشته باشد. پس از سخنان نماینده دادسرا دادگاه به طور دقیق به سخنان و دفاعیات هریک از شاکی و متهم توجه کرده و بر این اساس حکم صادر می کند.

گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه

رای صادره از دادگاه هرچه که باشد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به این معنی که محکوم می تواند تا مدت 20 روز از تاریخ رای با مراجعه به دادگاه نام برده رسیدگی مجدد به پرونده را درخواست کند. درصورتی که محکوم از مدت 20 روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم صادره قطعی می شود. به این معنا که دیگر رسیدگی مجدد به پرونده امکان نخواهد داشت.

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان ادامه مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش پنجم - همراه با فایل صوتی


گام ششم: اجرای حکم

دادگاه در حکم خود مبنی بر مجرم بودن متهم علاوه بر محکومیت به تحمل مجازات او را به پس دادن مال مسروقه در صورت وجود عین آن یا دادن مثل یا قیمت آن در صورت از بین رفتن مال مسروقه ملزم می کند. در صورتی که مال، تلف شده باشد و مرتکب نیز به دستور دادگاه مبنی بر دادن مال یا قیمت مال توجه نکند، دادگاه از قربانی می خواهد که از سارق مالی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیر منقول معرفی کند تا با توقیف و فروش آن معادل مال سرقت شده قربابی را پرداخت کند. البته این مال نباید جزو مستثنیات دین باشد.

نکته :مطابق با ماده 24 قانون جدید نحوه ی محکومیتهای مالی ،مقصود از مستثنیات دین موارد زیر است :

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
نظرات کاربران