سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - ادامه موارد مستثنیات دین بخش ششم - همراه با فایل صوتی

مستثنیات دین طبق ماده 24 قانون جدید نحوه محکومیتهای مالی ،هفت مورد بیان شده است که درپست قبلی به دو مورد از انها پرداختیم و در این پست به بیان پنج مورد بعدی آن خواهیم پرداخت.


سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - ادامه موارد مستثنیات دین بخش ششم - همراه با فایل صوتی

چنانچه بدان پرداخته شد گام چهارم و پنجم و ششم مراحل قضایی در رسیدگی به شکایت سرقت به ترتیب عبارتند از :رسیدگی در دادگاه،اعتراض به حکم دادگاه و اجرای حکم. در مرحله ی اجرای حکم به بیان این مساله پرداختیم که در صورتی که مال، تلف شده باشد و مرتکب نیز به دستور دادگاه مبنی بر دادن مال یا قیمت مال توجه نکند، دادگاه از قربانی می خواهد که از سارق مالی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیر منقول معرفی کند تا با توقیف و فروش آن معادل مال سرقت شده قربابی را پرداخت کند. البته این مال نباید جزو مستثنیات دین باشد.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - ادامه موارد مستثنیات دین بخش ششم - همراه با فایل صوتی


تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

با معرفی قربانی، آن مال به نفع قربانی توقیف می شود. پس از توقیف، مال نام برده فروخته شده و از حاصل فروش، نخست اجرت مسئول اجرا که مسئولیت توقیف و فروش اموال معرفی شده را دارد و آنگاه معادل مال مسروقه پرداخت می شود. در ضمن برای اجرای مجازات جرم سرقت، دادگاه حکم خود را به واحد اجرای احکام که در دادگاه وجود دارد اعلام می کند. واحد نامبرده خود ترتیب مجازات مجرم را می دهد. به این ترتیب که نخست مثلاً حکم شلاق مجرم را اجرا کرده آنگاه او را به منظور تحمل مجازات حبس به زندان معرفی و ارسال می کند.
نظرات کاربران