سرقتهای خاص - بخش سوم بیان ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه در خصوص سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه سال 1338 و ماده 559 و 653 قانون تعزیرات سال1375 در خصوص سایر سرقتهای خاص خواهیم پرداخت.


سرقتهای خاص - بخش سوم بیان ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه در خصوص سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

یکی دیگر از انواع سرقتهای خاص در ماده 654 قانون تعزیرات سال 75 تحت عنوان سرقت مسلحانه گروهی در شب بیان شده است و مجازات آن در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.ماده651 قانون تعزیرات سال1375 درارتباط با سرقت مقرون به 5 شرط صحبت نموده است وبیان نموده چنانچه سرقت جامع شرایط حد نباشد امامقرون به تمام پنج شرط نامبرده شده در این ماده باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد.نوع دیگری از سرقتهای خاص سرقت مسلحانه از منازل است که ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند ‌مصوب 1333 به بیان آن پرداخته ومجازات آنها را ،مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر‌ ارتش بیان نموده است.

خ سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها

قانون تشدید سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸:

ماده واحده ـ هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک ها یا صرافی ها یا جواهر فروشی ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد هر یک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفری عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.

سرقتهای خاص - بخش سوم بیان ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه در خصوص سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی


د راهزنی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۵۳ـ هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

ذ سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده۵۵۹ ـ هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.بنابر این ماده برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد: اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.
نظرات کاربران