سرقتهای خاص - بخش هفتم بیان قانون جرایم رایانه ای در خصوص سرقت اسناد - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان 559 و 662 قانون تعزیرات 75 و مواد 12 و 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 و مواد 544 و 545 و 546 قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت اسناد خواهیم پرداخت.


سرقتهای خاص - بخش هفتم بیان قانون جرایم رایانه ای در خصوص سرقت اسناد - همراه با فایل صوتی

ماده661قانون تعزیرات سال 1375،بیان داشته که در صورتی که سرقت فاقد شرایط حد و موارد مذکور قبلی باشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.ماده 665 این قانون مجازات جرم شروع به سرقت را حبس از شش ماه تا یک سال درنظر گرفته است و اگر در نتیجهٔ اینکار صدمه ‌ای به مجنی‌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم میشود .ماده667 قانون تعزیرات سال 1375 درخصوص رد مالدرجرم سرقت بیان میدارد که ـ در کلیهٔ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌ شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

اخفا یا فروش اموال مسروقه:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۲ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجهٔ ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفهٔ خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
ماده ۵۵۹ـ هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
سرقت رایانه ای:

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹:

ماده ۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

سرقتهای خاص - بخش هفتم بیان قانون جرایم رایانه ای در خصوص سرقت اسناد - همراه با فایل صوتی


ماده ۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سرقت اسناد:

سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می شود.

از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می شود.
نظرات کاربران