حق حبس زوجه در نکاح - بخش دوم بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس با توجه به مواد 1082 و 1083 و 1086 قانون مدنی خواهیم پرداخت.


حق حبس زوجه در نکاح - بخش دوم بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی

باتوجه به مطالب مطروحه در پست قبل دانستیم که طرفین قرارداد ممکن است به‌طور صریح یا ضمنی حق حبس خود را ساقط کنند.در صورتی که عرف یا قانون حکم کند که تعهد یکی از افراد زودتر انجام شود، حق حبس از میان می‌رود.هرگاه هر دو طرف قرارداد با توسل به حق حبس از اجرای تعهد خویش خودداری کنند، برای حل اختلاف و بن‌بست نظرات مختلفی مطرح شده‌است. که در پست قبل به بیان آن پرداختیم.

طبق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

نکته: با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه ی نقصان یا مرض.

مقصود از تهیه مسکن به عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.

اعمال و اسقاط حق حبس شرایطی به شرح زیر دارد:

1.مهریه باید حال یا عند المطالبه باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهرمی تواند كلا یا جزئا حال یا به وعده باشد. اگر مهریه مؤجل باشد، یعنی زمانی خاص برای پرداخت آن تعیین شده باشد، حق حبس وجود نخواهد داشت. پایان مهلت و رسیدن موعد پرداخت مهریه هم بنا به نظر مشهور حق حبس ایجاد نخواهد کرد.

حق حبس زوجه در نکاح - بخش دوم بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی


برخی حقوق دانان معتقدند اگر مهریه ای در عقد تعیین نشده باشد، حق حبسی نیز وجود نخواهد داشت در صورت عدم تعیین مهریه زن مستحق مهرالمثل است که توسط حاکم [دادگاه] تعیین می شود .

2.اگر مهر مدت دار باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند كه زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند و در این شرایط زوجه نمی تواند به حق حبس خود استناد كند.

در حالتی كه زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده كند.چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر می شود.

3.زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه ، با میل خود ، از زوج تمكین خاص کند، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

حق حبس زمانی از بین می رود که زن با رضایت خود را در اختیار شوهر قرار دهد پس اگر بدون رضایت مثلاً بااکراه یا به زور این کار را کند، حق حبس پابرجا خواهد ماند.
نظرات کاربران