انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوم،مفهوم عاقله و تغلیظ دیه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم عاقله در پرداخت دیه طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی و همچنین مفهوم تغلیظ دیه و شرایطی که موجب ایجاد آن میشودمیپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوم،مفهوم عاقله و تغلیظ دیه- همراه با فایل صوتی

مطابق با ماده 448 قانون مجازات اسلامی مقصود از دیه ی مقدر مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.مطابق با ماده 449 قانون مجازات اسلامی ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.مطابق ماده 452 و 453 قانون مجازات اسلامی به بیان ضمان دیه پرداخته شده است که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی ديه، حسب مورد حق شخصي مجني عليه يا ولي دم است مسئول پرداخت دیه طبق ماده ی 462 قانون مجازات اسلامی، ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي برعهده خود مرتكب است. مطابق با ماده ی463 قانون مجازات اسلامی ،در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا‌نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

مطابق با ماده ی468 قانون مجازات اسلامی مقصود از عاقله عبارت است از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه كسانی كه در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مكلف به پرداخت دیه می باشند.

در ماده 464 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مسئول پرداخت دیه گفته شده است که، در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتكب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انكار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نكول كند با قسم مدعی، عاقله مكلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی كه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به وسیله مرتكب پرداخت می گردد.

ماده 465 قانون مجازات اسلامی : عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایت هایی كه شخص بر خود وارد می سازد نیست.

عاقله در چه صورتی مسئول است ؟

مطابق با ماده 469 قانون مجازات اسلامی عاقله در صورتی مسئول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمكن مالی داشته باشد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوم،مفهوم عاقله و تغلیظ دیه- همراه با فایل صوتی


تغلیظ دیه چیست؟

  1. اگر حادثه در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) رخ دهد (جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی) به اندازه یک سوم دیه نفس به آن افزوده می شود.
  2. در حکم تغلیظ دیه فرقی میان فرد بالغ و غیربالغ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست.
  3. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، شامل حکم تغلیظ است.
  4. تغلیظ دیه، در مواردی که قیم یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.
  5. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.
  6. تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جراحت های وارد شده به اعضا مورد استفاده قرار نمی گیرد.
  7. مبنای محاسبه دیه حراجت، میزان دیه در ماه غیرحرام است.نظرات کاربران