انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نوزدهم، دیه ی عقل و شنوایی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان موارد اول و دوم دیه ی منافع یعنی دیه ی عقل و شنوایی از ماده 675 تا ماده 686 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نوزدهم، دیه ی عقل و شنوایی - همراه با فایل صوتی

با عنایت به پست قبل دانستیم درماده 669 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه پستان بیان شده است که قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.ماده 670 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جراحت وارد بر شیر پستان زن بیان میدارد که در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.ماده 671 قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه ی منافع بیان میدارد که ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است.ماده 673 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

دیه ی مقرر منافع :

1-دیه ی عقل ماده675 تا 681 قانون مجازات اسلامی :

مطابق با ماده 675 قانون مجازات اسلامی ، زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده 676قانون مجازات اسلامی : در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده677 قانون مجازات اسلامی : جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود

ماده 678 قانون مجازات اسلامی :هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.

ماده 679 قانون مجازات اسلامی:هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.

ماده 680 قانون مجازات اسلامی :هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده 681 قانون مجازات اسلامی :

جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نوزدهم، دیه ی عقل و شنوایی - همراه با فایل صوتی


2- دیه ی شنوایی از ماده 682 تا 688 قانون مجازات اسلامی :

ماده 682 قانون مجازات اسلامی در خصوص از بین بردن شنوایی بیان میدارد که :از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده 683 قانون مجازات اسلامی : از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمی شنود، موجب نصف دیه کامل است

ماده 684قانون مجازات اسلامی :در خصوص کاهش شنوایی بیان میدارد که : کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده 685 قانون مجازات اسلامی : هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد

ماده 686قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود
نظرات کاربران


میلاد فراهانی -  09 اسفند 1398
سلام دیه هر بخیه چقدر است؟

تیم محتوای احقاق -  09 اسفند 1398

سلام وقت بخیر...بخیه به تنهایی دیه مشخصی ندارد. به این ترتیب، ممکن است دیه یک زخم عمیق با 5 بخیه، از دیه یک زخم سطحی با 20 بخیه بیشتر باشد.تشخیص میزان دیه بر عهده ی کارشناسی اگاه است که اصولا کارشناس پزشکی قانونی میزان آن را معین میکند.