انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و دوم، دیه ی سایر منافع و جراحت جائفه، نافذه - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان دیه ی سایر منافع و همچنین ماده711 و712 قانون مجازات اسلامی درخصوص جراحت جائفه وماده 713 قانون مجازات اسلامی درخصوص جراحت نافذه و ماده 714 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحاتی که موجب تغییر رنگ پوست میگردد خواهیم پرداخت.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و دوم، دیه ی سایر منافع و جراحت جائفه، نافذه - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان ماده 695 قانون مجازات اسلامی در خصوص از بین بردن حس چشایی و نقصان آن گفتیم لذا دانستیم که این نوع جراحت موجب ارش است از ماده 697 تا 703 قانون مجازات اسلامی به بیان دیه ی صوت و گویایی پرداخته شده است ماده 697قانون مجازات اسلامی بیان میکند که از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش رابرساند.ماده698 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.ماده 700 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.ماده 702 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

دیه ی سایر منافع :از ماده 704 تا 708 قانون مجازات اسلامی

ماده 704 قانون مجازات اسلامی : جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده705 قانون مجازات اسلامی: جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده 706 قانون مجازات اسلامی: از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده 708 قانون مجازات اسلامی : از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و دوم، دیه ی سایر منافع و جراحت جائفه، نافذه - همراه با فایل صوتی


در خصوص جراحت جائفه:

ماده 711 قانون مجازات اسلامی :جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.

تبصره هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده 712 قانون مجازات اسلامی : هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

در خصوص جراحت نافذه :

ماده 713 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که : نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.

تبصره ۱ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود..

دیه ی صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود:

ماده 714 قانون مجازات اسلامی: دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل.

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف).

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
نظرات کاربران


احمد راشد فاکر  -  31 اردیبهشت 1403
بسیار خوب معلومات است