انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و چهارم، دیه ی جنایت بر میت- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان دیه ی جنایت بر میت مطابق با مواد 722 تا727 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و چهارم، دیه ی جنایت بر میت- همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان دیه ی جنین پرداختیم فلذا دانستیم مواد 716 تا ماده ی721 قانون مجازات اسلامی به بیان دیه ی حالات مختلف سقط جنین پرداخته است.ماده 716 قانون مجازات اسلامی دراین خصوص بیان میدارد که دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کاملب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کاملپ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کاملت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کاملث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کاملج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.ماده 719 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

دیه ی جنایت بر میت از ماده 722 تا 727 قانون مجازات اسلامی

ماده 722 قانون مجازات اسلامی در خصوص جنایت بر میت بیان میدارد که : دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.

تبصره دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود

ماده 723 قانون مجازات اسلامی: هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد

ماده 724 قانون مجازات اسلامی : چنانچه اعضای بدن میت با توجه به وصیت خود او قطع و به دیگری پیوند زده شود ،مطابق با این ماده ،دیه ندارد.

ماده 725 قانون مجازات اسلامی : دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و چهارم، دیه ی جنایت بر میت- همراه با فایل صوتی


ماده 726 قانون مجازات اسلامی : دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود

ماده 727قانون مجازات اسلامی : هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر آنکه طرفین دعوا به نحو دیگری با هم تراضی کرده باشند که در این صورت بر مبنای توافق طرفین اقدام می شود؛ و پرداخت هریک از انواع دیه بر مبنای قیمت زمان پرداخت محاسبه می شود.

  • در جنایات عمدی موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛
  • در جنایات شبه عمد، ظرف دو سال قمری (هرسال نصف دیه باید پرداخت شود)؛
  • در جنایات خطای محض، ظرف سه سال قمری (هرسال یک سوم دیه باید پرداخت شود)

نکته ی قابل توجه آن است که هرگاه پرداخت کننده ی دیه در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداختِ تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند، دریافت کننده مکلف به قبول آن است.
نظرات کاربران