انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دهم، دیه گردن و فک - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 624 و 625 در خصوص دیه دندان و مواد 626 تا 628 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه یگردن و مواد 629 تا 632 این قانون در خصوص جراحات وارد بر فک و دیه ی آنها میپردازیم .


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دهم، دیه گردن و فک - همراه با فایل صوتی

ماده 617 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحت وارد بر دندان های اضافی بیان میدارد که دندانهاي اضافي به هر نام که باشد و به هر نحو که روييده باشد اگر در کندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت ميگردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد .ماده 620 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که ايجاد ترک يا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است .ماده 622 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر کسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند، خواه مرتکب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري، ارش تعيين ميشود.ماده 623 در خصوص دندان شیری بیان میدارد که در کندن دندان شيري يک صدم ديه کامل ثابت است مگر اينکه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد که در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود.

ماده 624 قانون مجازات اسلامی: با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت میشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده 625 قانون مجازات اسلامی: هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

دیه ی گردن: مواد 626 تا 628 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی گردن مواد زیر بیان میدارند :

ماده 626 قانون مجازات اسلامی: کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده 627 قانون مجازات اسلامی: شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده 628 قانون مجازات اسلامی: جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دهم، دیه گردن و فک - همراه با فایل صوتی


دیه ی فک :مواد 629 تا 634 قانون مجازات اسلامی

تاثیر هر یک از آسیب ها (شکستگی، قطع و از بین بردن، کندن، فلج کردن و ) در میزان دیه فک با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می شود. در شرایطی که حدود و اندازه دیه فک در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می گیرد.

دیه فک مستقل از دیه دندان محاسبه می گردد.

ماده 629 قانون مجازات اسلامی: قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد

ماده 630 قانون مجازات اسلامی: دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 631 قانون مجازات اسلامی: جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده میشود.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی: از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
نظرات کاربران