انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش سیزدهم،بررسی دیه نخاع ، کپل ،ترقوه و دیه دنده - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد 648 و649 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی قطع نخاع و مواد 650 تا652 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارد بر کپل و دیه آن و همچنین به بررسی مواد 653 تا 656 این قانون در خصوص دیه ی دنده و ترقوه میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش سیزدهم،بررسی دیه نخاع ، کپل ،ترقوه و دیه دنده - همراه با فایل صوتی

در ارتباط با دیه ی انگشت مطابق با ماده 642 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.در رابطه با فلج کردن هر دست مطابق انچه که در پست قبل به آن پرداخته شد در ماده 644 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك سوم ديه همان انگشت است.دیه ی از بین بردن ناخن طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی اگر ناخن ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم درصد ديه كامل ميباشد.ماده647 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی شکستن ستون فقرات چنانچه در پست قبل بیان شد،چهار حالت را مد نظر میگیرد که در هر کدام دیه متفاوت از دیگریست .

ماده 648 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قطع نخاع بیان میدارد که :

قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده 649 قانون مجازات اسلامی: هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.

ماده 650 قانون مجازات اسلامی در ارتباط جراحات وارده بر کپل بیان میدارد که :

از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده 651قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جراحت شکستگی دنبالچه بیان میدارد که:

شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می شود.

ماده ی652 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با صدمه ی وارد بر قسمت حد فاصل بین مقعد و بیضه ها بیان میدارد که : هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است ،موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش سیزدهم،بررسی دیه نخاع ، کپل ،ترقوه و دیه دنده - همراه با فایل صوتی


دیه ی دنده و ترقوه:

ماده 653 قانون مجازات اسلامی در این باره بیان داشته است که : دیه شکستن هریک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد.
تبصره - کندن دنده موجب ارش است.

ماده 654 قانون مجازات اسلامی : دیه موضحه هریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هریک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفتونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هریک از دندههای دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.

در خصوص جراحات استخوانهای ترقوه :

ماد ه 655 قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 656 قانون مجازات اسلامی: شکستن هریک از استخوان های ترقوه درصورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
نظرات کاربران