انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیستم، دیه شنوایی ، بینایی و بویایی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد687 و 688 قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه شنوایی ودیه ی بینایی از ماده 689 تا 692 قانون مجازات اسلامی و دیه ی بویایی طبق مواد 693 و 694 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیستم، دیه شنوایی ، بینایی و بویایی - همراه با فایل صوتی

از ماده675 تا 681 قانون مجازات اسلامی به بیان میزان دیه ی عقل در انواع جراحات وارد بر این بخش مهم در بدن پرداخته شده است.مطابق با ماده 675 قانون مجازات اسلامی، زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.ماده677 قانون مجازات اسلامی در خصوص جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود بیان میدارد که هرچند این جنایت عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود. ماده679 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.از ماده 682 تا 688 قانون مجازات اسلامی به بیان دیه ی شنوایی در انواع جراحات وارد بر این منفعت پرداخته شده است.ماده 682 قانون مجازات اسلامی در خصوص از بین بردن شنوایی بیان میدارد که :از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.ماده684 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده 687 قانون مجازات اسلامی :در خصوص کر شدن کودکی که زمان سخن گفتنش فرا نرسیده است بیان میدارد که: هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود

ماده 688 قانون مجازات اسلامی : هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

3- دیه ی بینایی از ماده 689 تا 692قانون مجازات اسلامی :

ماده 689 قانون مجازات اسلامی :در خصوص از بین بردن بینایی چشمها بیان میدارد که : از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد

تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند

ماده 690 قانون مجازات اسلامی: کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیستم، دیه شنوایی ، بینایی و بویایی - همراه با فایل صوتی


ماده 691 قانون مجازات اسلامی :در خصوص از بین بردن بینایی فردی که فقط یک چشم بینا دارد، بیان میکند که : از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده 692 قانون مجازات اسلامی : از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

4- دیه ی بویایی مواد 693 و 694 قانون مجازات اسلامی:

ماده ی 693 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی از بین بردن بویایی میگوید : از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده 694 قانون مجازات اسلامی : هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.
نظرات کاربران