انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هشتم، دیه زبان و دندان- همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد تبصره های ماده 611 و مواد 612و613 و614 و 615 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه زبان و ماده 616 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات دندان میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هشتم، دیه زبان و دندان- همراه با فایل صوتی

ماده 608 قانون مجازات اسلامی چنانچه به آن پرداختیم بیان میدارد که :جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.ماده 609 این قانون بیان داشته است که جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است.ماده 610 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارد بر لب میگوید شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.جراحات وارد برزبان و میزان دیه یآنها از مواد 611تا 615 قانون مجازات اسلامی را در برمیگیرد در این خصوص ماده 611 این قانون بیان میدارد که قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌شود.

ادامه دیه زبان :

تبصره 1. دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

تبصره 2- شخصی كه دارای لكنت زبان است و یا به كندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ كند، گویا محسوب می شود

ماده 612 قانون مجازات اسلامی : قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب میشود.

ماده 613 قانون مجازات اسلامی : هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن میباشد.

ماده 614 قانون مجازات اسلامی : قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد میشود.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هشتم، دیه زبان و دندان- همراه با فایل صوتی


ماده 615 قانون مجازات اسلامی: هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت میشود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دوسوم آن مسترد میگردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، درصورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.

دیه ی دندان :مواد 616 تا 625 قانون مجازات اسلامی

در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی دندان بیان شده است که:

از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود:

الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس دندان آسیا قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.
نظرات کاربران