انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش یازدهم، دیه دست و پا - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد جراحات وارده بر دست و پا مطابق با مواد 635 تا 646 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش یازدهم، دیه دست و پا - همراه با فایل صوتی

با عنایت به مواد 624 و 625 قانون مجازات اسلامی با کنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت ميشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و هرگاه به جاي دندان کنده شده ،دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد. مواد 626 تا 628 قانون مجازات اسلامی به بیان دیه ی گردن پرداخته است.چنانچه در ماده 626 بیان شده است که کج شدن و خميدگي گردن در اثر شکستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و کج شدگي موجب ارش است.مواد 629 تا 634 قانون مجازات اسلامی به بیان جراحات فک و دیه ی پرداخته است.ماده 629 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است که - قطع کردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندانهاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.

ماده 633 قانون مجازات اسلامی : شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.

ماده 634 قانون مجازات اسلامی : فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.

دیه ی دست و پا: از ماده 635تا 646قانون مجازات اسلامی

مطابق با ماده 635 قانون مجازات اسلامی ، قطع كردن و یا از بین بردن هریك از دستها از مفصل مچ به شرط آنكه دارای انگشتان كامل باشد، موجب نصف دیه كامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یك دست باشد.

ماده 636 قانون مجازات اسلامی : قطع تمام انگشتان یك دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه كامل است.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی : قطع كردن و یا از بین بردن كف دستی كه به هر علت دارای انگشت نمیباشد، موجب ارش است.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش یازدهم، دیه دست و پا - همراه با فایل صوتی


تبصره ـ در قطع كردن و یا از بین بردن كف دستی كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش كف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب كه اگر مچ دست دارای یك انگشت باشد، علاوه بر دیه یك انگشت، چهارپنجم ارش كف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش كف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یك پنجم ارش كف دست نیز پرداخت میشود.

ماده 638 قانون مجازات اسلامی: قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای كف باشد خواه نباشد نصف دیه كامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه كامل دارد.

ماده 639 قانون مجازات اسلامی : دستی كه دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی كه دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه كامل، موجب ارش مقدار زائدی كه قطع شده نیز میباشد.

ماده 640 قانون مجازات اسلامی : قطع دست اصلی كسی كه از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.

ماده 641 قانون مجازات اسلامی: دیه هریك از انگشتان اصلی دست، یك دهم دیه كامل است.
نظرات کاربران