انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش چهاردهم، دیه ازاله بکارت و افضاء - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 658 و 659 قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه ازاله بکارت و افضاء میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش چهاردهم، دیه ازاله بکارت و افضاء - همراه با فایل صوتی

در پست قبلی به بیان دیه ی قطع نخاع مطابق با مواد 648 و649 قانون مجازات اسلامی پرداختیم طبق ماده 648 قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.در ارتباط با جراحات وارد برکپل ماده 650 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.ماده 651 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شکستن استخوان دنبالچه بیان میدارد که شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود. در رابطه با شکستن استخوان دنده و ترقوه ماده 653 قانون مجازات اسلامی بیان داشت که دیه شکستن هریک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد.طبق ماده655 قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 657 قانون مجازات اسلامی :دیه ترک خوردن هریک از استخوان های ترقوه، سی ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.

دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده 658 قانون مجازات اسلامی در خصوص ازاله ی بکارت بیان میدارد که :

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده 659 قانون مجازات اسلامی :هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز بهوجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخدص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

نکته: ساییدگی ، خراشیدگی پارگی پرده ی بکارت را که توام با تورم و خون مردگی و جاری شدن خون است ازاله ی بکارت می نامند.

باید توجه داشت که خونریزی شرط ازاله ی بکارت نیست وهمچنین عدم خونریزی در هنگام دخول به معنای ازاله ی بکارت در گذشته نیست.

دیه ی پرده ی بکارت یا از بین رفتن آن از نظر علمی نقص عضو محسوب نمیگردد ولی در قوانین مجازات در همه کشورها ازاله ی بکارت در موارد جنسی که موجب شکایت گردد، مجازات سنگینی دارد. جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند تصادفات یا حوادث نیز در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می گردد. اگر میزان مهرالمثل بیش از دیه ی کامل زن باشد، بیشتر از یک دیه ی پرده ی بکارت کامل تعلق نمیگیرد و محاسبه نخواهد شد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش چهاردهم، دیه ازاله بکارت و افضاء - همراه با فایل صوتی


قانونگذار برای حمایت بیشتر از دختران جامعه، در تبصره ۲ ماده ۶۵۸ ذکر کرده که:

  1. اگر دختر نبالغ باشد.
  2. سن کمتر از ۹ سال- یا مجنون باشد- یعنی دارای اختلال عقلی باشد- و یا مکره باشد یعنی مجبور شده باشد به این معناست که رضایت نداشته است چرا که دختر زیر ۹ سال و دختر مجنون درک درستی از اتفاق پیش آمده نخواهند داشت،وقتی نمی دانند زنا چیست، چطور می توانند نسبت به آن رضایت داشته باشند؟ همچنین، دختری که مجبور شده و راه دیگری نداشته و نمی توانسته تصمیم دیگری بگیرد مسلما رضایت هم نداشته است.
  1. ازاله بکارت به همراه جنایت دیگر:قانون گذار برای حمایت بیشتر از دختران، حساب ازاله بکارت را از سایر جنایات دیگر جدا کرده است. یعنی اگر علاوه بر ازاله بکارت، جنایت دیگری رخ بدهد مثلا دختر کنترل ادرار خود را از دست بدهد، مرد علاوه بر مهرالمثل که مجازات ازاله بکارت است، باید دیه یا ارش جنایت دیگر را نیز بپردازد.نظرات کاربران