انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفدهم، جراحات وارد بر بیضه و دیه آن - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد 662 تا668 قانون مجازات اسلامی درخصوص جراحات وارد بر بیضه و دیه آن خواهیم پرداخت.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفدهم، جراحات وارد بر بیضه و دیه آن - همراه با فایل صوتی

رای پرداخت دیه ی سه حالت و سه زمان در نظر گرفته شده است مگر آنکه طرفین دعوا به نحو دیگری با هم تراضی کرده باشند که در این صورت بر مبنای توافق طرفین اقدام می‌شود؛ و پرداخت هریک از انواع دیه بر مبنای قیمت زمان پرداخت محاسبه می‌شود. در جنایات عمدی موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛ در جنایات شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری (هرسال نصف دیه باید پرداخت شود)؛ در جنایات خطای محض، ظرف سه سال قمری (هرسال یک‌سوم دیه باید پرداخت شود) -درماده660 قانون مجازات اسلامی درخصوص افضای همسر بیان شده است که افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.مادهی661 در خصوص جراحات وارد بر بیضه بیان میدارد که:قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.

ماده 662 قانون مجازات اسلامی: قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد

ماده 663 قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست

نکته: قرن یا قرناء ، عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی كه در آلت تناسلی زن كه مانع نزدیكی شوهر با او می گردد. مقصود از رتقاء،نوعی دیگر از قرن رَتَق به فتح راء و تاء است كه در فرج زن گوشت به نحوی روئیده باشدكه محل و منفذی برای دخول آلت تناسلی مرد در آن وجود نداشته باشد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفدهم، جراحات وارد بر بیضه و دیه آن - همراه با فایل صوتی


ماده664قانون مجازات اسلامی: افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است
ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد

ماده665 قانون مجازات اسلامی: قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد

تبصره فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده 666 قانون مجازات اسلامی در خصوص تورم بیضه بیان میدارد که: دیه ورم کردن یک بیضه، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.

ماده667قانون مجازات اسلامی: قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده668 قانون مجازات اسلامی :از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.
نظرات کاربران


ابراهیم حسینی -  15 اردیبهشت 1403
سلام خسته نباشید سال گذشته تصادف کردم ۵۰درصدازبیضه راستمو برداشتن الان حکم‌اومده یک درصددیه کامل‌بابت ارش اسیب به بیضه بنظرتون اعتراض بزنم

احسان عزیزی -  17 اردیبهشت 1403
با سلام دیه حارثه وتورم قسمت داخلی هر دو بیضه چقدر میشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید