انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش اول،تعریف دیه ،تعیین ارش و ضمان دیه - همراه فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم دیه ی مقدر و غیر مقدر طبق ماده ی448 و 449 قانون مجازات اسلامی و همچنین ضمان دیه و مسئول پرداخت آن طبق ماده 452 و 453 و 462 و 463 قانون مجازات اسلامی میپردازیم .


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش اول،تعریف دیه ،تعیین ارش و ضمان دیه - همراه فایل صوتی

در لغت جراحت عبارتست از زخمهای ایجاد شده دربدن بوسیله ی آلات جرح و مانند آن را جراحت می گویند.جنایت بر غیر جان آدمی بر سه قسم است:ایراد جراحت، جنایت براعضا و جنایت برمنافع بدن مانند دیدن و شنیدن.در فقه از جراحتهای پدید آمده در سر و صورت «شجاع »و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.ایجاد کردن هر یک از این جراحات متضمن پرداخت دیه یا ارش به فرد اسیب دیده میشود.

در ماده 448 قانون مجازات اسلامی دیه به صورت زیر تعریف شده است :

دیه مقدار، مال معینی است كه در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

در ماده ی449 قانون مجازات اسلامی مقصود از دیه ی غیر مقدر یا همان ارش رابیان نموده است.

مطابق با این ماده، ارش، دیه غیرمقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین می كند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینكه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ارش براساس موارد زیر تعیین می شود:

  • نوع و کیفیت آسیب وارد شده بر فرد.
  • با در نظر گرفتن دیه.
  • نظر کارشناس.

دیه کامل در سال 98 برای ماه های عادی معادل مبلغ 270 میلیون تومان و در ماه های حرام معادل مبلغ 360 میلیون تومان است؛ دیه اعضا در مجازات اسلامی براین اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می گردد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش اول،تعریف دیه ،تعیین ارش و ضمان دیه - همراه فایل صوتی


ضمان دیه :

مطابق با ماده 452 و 453 قانون مجازات اسلامی ، ضمان دیه به صور زیر است :

ماده 452 قانون مجازات اسلامی : دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احكام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده 453 قانون مجازات اسلامی : هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریك از شركا یا عاقله آنها به طور مساوی مكلف به پرداخت دیه است.

مسئول پرداخت دیه چه کسی است ؟

طبق ماده ی462 قانون مجازات اسلامی ، دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتكب است.

مطابق با ماده ی463 قانون مجازات اسلامی ،در جنایت خطای محض درصورتی كه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
نظرات کاربران