انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نهم، ادامه دیه دندان- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 617 تا 623 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارد بر دندان (دندانهاي جلو و دندانهاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پايين )میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نهم، ادامه دیه دندان- همراه با فایل صوتی

در تبصره ی1 ماده 611 قانون مجازات اسلامی بیان شده که ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجني عليه تعيين ميشود مانند اينکه از بين بردن قدرت اداي يک حرف شخص فارسي زبان، يک سي ودوم ديه کامل است.ماده 612 قانون مذکور در خصوص جراحات زبان بیان میدارد که : قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يک سوم ديه کامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است. ماده 613 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که هرگاه شخصي مقداري از زبان کسي را قطع کند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع کند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي که قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن ميباشد.ماده 614 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که قطع و از بين بردن تمام زبان کودکي که زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر يک سوم ديه مسترد ميشود.در ارتباط با جراحات دندان از ماده 616 تا625 قانون مجازات اسلامی را در بر میگیرد.ماده 616 در خصوص جراحات دندان بیان داشته که از بين بردن تمام دندانهاي دائم بيست وهشتگانه ديه کامل دارد که به ترتيب زير توزيع ميشود: الف- دندانهاي جلو که عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين ميرويد و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام يک بيستم ديه کامل دارد. ب- دندانهاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر کدام يک ضاحک و سه ضرس «دندان آسیا»قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام يک چهلم ديه کامل دارد.

ماده 617 قانون مجازات اسلامی : دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت میگردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2- هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت میشود.

ماده 618 قانون مجازات اسلامی : هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیست وهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

ماده 619 قانون مجازات اسلامی: در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نهم، ادامه دیه دندان- همراه با فایل صوتی


ماده 620 قانون مجازات اسلامی: ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 621 قانون مجازات اسلامی: کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 622 قانون مجازات اسلامی: شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین میشود.

تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد

تبصره 2- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد

ماده 623 قانون مجازات اسلامی: در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است
نظرات کاربران