انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوازدهم، ادامه دیه دست و ستون فقرات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 642 تا 646 در خصوص جراحات دست و پا و دیه ی آن و ماده 647 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ستون فقرات ،نخاع و نشیمنگاه صحبت کرده است.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوازدهم، ادامه دیه دست و ستون فقرات - همراه با فایل صوتی

ماده 633 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان فک پایین بیان میدارد که شکستگي استخوان فک پايين مشمول حکم شکستگي استخوان و شکستگي استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگي استخوانهاي سر و صورت است.ماده 634 در خصوص فلج کردن فک پایین بیان میدارد که فلج کردن فک پايين، دوسوم ديه کامل و قطع فک فلج، يک سوم ديه کامل دارد.درخصوص جراحات وارد بر دست و پا ومیزان دیه ی آنها از ماده 635 تا 646 قانون مجازات اسلامی بحث شده است.طبق ماده ی 635 قانون مجازات اسلامی قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ به شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌ عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.ماده 636 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که:قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.ماده 640 قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع دست اصلی میگوید:قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.طبق ماده ی641ق.م.ا ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يك دهم ديه كامل است.

ماده 642 قانون مجازات اسلامی : بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یك سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده 643 قانون مجازات اسلامی : دیه انگشت زائد، یك سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یك سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یك سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ درصورتی كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن كاسته میشود.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی: دیه فلج كردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج كردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یك سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یك سوم دیه همان انگشت است

ماده 645 قانون مجازات اسلامی : دیه از بین بردن ناخن به طوری كه دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یك درصد دیه كامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه كامل میباشد.

ماده 646 قانون مجازات اسلامی : احكام مذكور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوازدهم، ادامه دیه دست و ستون فقرات - همراه با فایل صوتی


دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه: از ماده 647 تا 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 647 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی شکستن ستون فقرات بیان میدارد که ؛ دیه شكستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف- شكستن ستون فقرات درصورتی كه اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه كامل است.

ب- شكستن ستون فقرات كه بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یكی از منافع گردد مانند اینكه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا كنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه كامل است.

پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه كامل شكستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریك از عوارض حاصله نیز است.

ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عیب درمان شود، موجب یك دهم دیه كامل است.

ث- شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

ماده 642 قانون مجازات اسلامی : بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یك سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده 643 قانون مجازات اسلامی : دیه انگشت زائد، یك سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یك سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یك سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ درصورتی كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن كاسته میشود.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی: دیه فلج كردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج كردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یك سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یك سوم دیه همان انگشت است

ماده 645 قانون مجازات اسلامی : دیه از بین بردن ناخن به طوری كه دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یك درصد دیه كامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه كامل میباشد.

ماده 646 قانون مجازات اسلامی : احكام مذكور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه: از ماده 647 تا 652 قانون مجازات اسلامی

تبصره 1- مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن یك یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه میباشد.

تبصره 2- جنایتی كه سبب خمیدگی پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتی كه خمیدگی درمان نشود، موجب دیه كامل و درصورتی كه بدون عیب درمان شود، دیه آن یك دهم دیه كامل است.
نظرات کاربران


یوسف -  23 فروردین 1399
سلام من دستم خورد شده تاندو دوتاش پاره شده مچ دستم ظربه دیده

تیم محتوای احقاق -  23 فروردین 1399

سلام تعیین میزان دیه با کارشناس پزشکی قانونی است زیرا به عوامل مختلفی بستگی دارد