انواع جراحات و میزان دیه آنها - بخش چهارم،ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت-بخش دوم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مفهوم سایر این جراحات مطابق با ماده 709 قانون مجازات اسلامی (6.هاشمه 7.منقله 8.مامومه ) میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها - بخش چهارم،ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت-بخش دوم- همراه با فایل صوتی

مطابق با ماده 709قانون مجازات اسلامی جراحات سر و صورت و ديه آنها به‌ترتيب ذيل است: 1:حارصه 2.دامیه 3.متلاحمه 4.سمحاق 5. موضحه 6.هاشمه 7.منقله 8.مامومه 9.دامغه مقصود از حارصه،: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، که دیه ی آن يك‌صدم ديه كامل میباشد. مقصود از داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كامل ،دیه ی آن است.مقصود از متلاحمه جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌صدم ديه كامل، دیه ی آن است .سمحاق عبارتست از جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل ، دیه آن است.موضحه عبارتست از جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم ديه كامل ، دیه ی آن است .

ج- هاشمه: جنایتی كه موجب شكستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نكند، ده صدم دیه كامل صدمه بدنی است که باعث شکستگی استخوان شود، اعم از این که همراه با پارگی نسوخ (شکستگی باز) یا بدون پارگی (شکستگی بسته) باشد؛ زیرا موضوع بند 6 ماده ( 709قانون مجازات اسلامی ) شکستگی استخوان سر و صورت است، چه همراه با شکاف پوست و ایجاد زخم باشد چه نباشد. در هر دو صورت دیه آن دیه کامل معادل ده شتر است؛ و هاشم (بن عبدالمطلب) لقب جد پیامبر اکرم (ص) بود، به سبب این که ایشان برای قوم خویش نان تکه می کرد.؛ و هاشم از هشم گرفته شده است هشم الشی، یعنی آن چیز را شکست و هاشم یعنی تکه کننده

چ- مُنَقله: جنایتی كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه كامل یعنی جنایتی که منجر به شکستگی استخوان سر و صورت شود و برای درمان آن لزوماً باید استخوان را از جای خود به جای دیگر منتقل کنند و با جراحی ترمیمی همراه است و ضرورتی ندارد همراه با شکاف پوست باشد؛ زیرا موضوع بند 7 ماده (709) قانون مرقوم، جراحتی است که موجب جابجایی استخوان شکسته شود

انواع جراحات و میزان دیه آنها - بخش چهارم،ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت-بخش دوم- همراه با فایل صوتی


ح- مأمومه: جراحتی كه به كیسه مغز برسد، یك سوم دیه كامل جراحتی که باعث شکستن استخوان سر (جمجمه) شود، به گونه ای که به کیسه مغز برسد. توضیح این که جمجمه محفظه ای است متشکل از چند استخوان به هم متصل که مغز را در خود جای می دهد و بین مغز و جمجمه پرده ای وجود دارد که مغز را می پوشاند، این پرده را کیسه مغز یا خریطه یا ام الراس گویند. هرگاه جنایتی سبب شکستگی استخوان سر شود و جراحت به پرده مغز برسد بدون این که پرده (کیسه) مغز را پاره کند به آن مأمومه گویند. در بند 8 ماده 709 قانون مجازات اسلامی دیه آن را ثلث دیه کامل یا شتر تعیین کرده است که دو مقدار متفاوت است؛ زیرا ثلث دیه کامل درصد دیه کامل معادل شتر است و حال آن که در آن ماده تصریح شده چنانچه بر مبنای شتر محاسبه شود دیه آن شتر خواهد بود.

دلیل آن، روایاتی است که در این زمینه آمده و آنها دو سری هستند: در یکسری از این روایات آمده است: وفی المامومه ثلاث و ثلثون من الابل یعنی در مأمومه سی و سه شتر است و در برخی دیگر از روایات آمده است و فی المأمومه ثلث الدیه یعنی در مأمومه ثالث دیه است که معادل 33/333 درصد دیه کامل معادل 33/333 شتر خواهد شد. در تحریرالوسیله، دیه جراحت مأمومه یک سوم دیه کامل تعیین و تصریح شده. در شتر نزدیکتر به احتیاط یک سوم است، هر چند درخصوص شتر اکتفاء نمودن به سی و سه شتر است.
نظرات کاربران