بازداشت موقت - بخش چهاردهم وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1392 برمبنای ماده 237 این قانون خواهیم پرداخت.


بازداشت موقت - بخش چهاردهم وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی

قبل از تصویب قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1378 قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی قاضی دادگاه و قاضی تحقیق در هر صورت قطعی بود ولی با تصریح ماده 32 قانون آیین دارسی کیفری مصوب78 قابل تجدید نظر است .این قرار قابل تجدید نظر خواهی است ومرجع تجدید نظر مکلف است خارج از نوبت و در جلسه ای فوق العاده اتخاذ تصمیم کند و حداکثر طی یک ماه تکلیف متهم را از لحاظ تایید یا فسخ قرار مشخص کند.در جرایمی که حق الناس محسوب میشوند مثل قتل عمد ،علاوه بر رعایت ترتیبات ذکر شده پیشین،شاکی خصوصی نیز باید تقاضای تقاضای بازداشت متهم را داشته باشد و درغیر آن قاضی مواجه با تکلیف نیست.بند «ن» ماده 3 این قانون از دادگاه صالح نامبرده است.

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 بیان میدارد که :

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

در توضیح این بند لازم بذکر است که : یعنی جرایمی که در صورت ارتکاب ،مجازات مطرح در قانون برایشان سلب حیات یعنی مرگ باشد یا حبس ابد و یا جرمی که مجازاتش قطع کردن عضوی باشد که در قانون در سرقت حدی در مرحله اول و دوم که قطع دست و قطع پا در نظر گرفته شده است مشمول این قرار بازداشت موقت است.منظور از سطر آخر، ارتکاب جنایت عمدی است که میزان دیه یک سوم دیه کامل یک انسان که اکنون در سال 1398، 280 میلیون تومان اعلام شده است، یا بیشتر از یک سوم باشد .
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است

توضیح مورد ب: مجازات های تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشتمل بر 8 درجه است که سنگین ترین درجه ،درجه یک و سبک ترین ،درجه 8 می باشد.مجازات های تعزیری درجات یک تا چهار شامل صدور قرار بازداشت موقت هستند که عبارتند از موارد زیر:

بازداشت موقت - بخش چهاردهم وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی


درجه ۱
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
-مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی


پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

مقصود از این بند یعنی درجات یک تا پنج را شامل می شود که درجات یک تا چهار در مورد قبل اشاره شد و درجه پنج نیز شامل حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی می باشد .
نظرات کاربران