قرار بازداشت موقت - بخش هشتم ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان بند « ح» ماده 3 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت با عنایت به ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خواهیم پرداخت


قرار بازداشت موقت - بخش هشتم ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی

همانطور که بیان شد ،از جمله قوانین متفرقه ای که در آن به بیان بازداشت موقت پرداخته شده است ،ماده 264 قانون مجازات عمومی در مورد تصرف عدوانی و ماده 17 اصلاح قانون کشت خشخاش مصوب 1338،میباشند. در صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 امده است که :قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و... .وماده 34 این قانون بیان میدارد که: قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید....

با دقت در مواد بیان شده معلوم میشود که قاضی دادگاه اعم از رئیس شعبه ،دادرس و نیز قاضی تحقیق در تمام مراحل تحقیقاتی میتوانند قرار بازداشت متهم را با وجود شرایط و ترتیبات مقرر شده صادر کنند.البته قراری که قاضی تحقیق صادر میکند باید مورد توافق قاضی دادگاه باشد و پس از موافقت برای تایید نزد رئیس حوزه قضایی فرستاده شود .

درصورتیکه خود قاضی دادگاه قرار صادر میکند باید برای تایید نزد رئیس حوزه ی قضایی ارسال شود.

بر اساس بند ح ماده 3 قانون دادگاه ها ی عمومی و انقلاب که مقرر میدارد : بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی درموارد
مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید... .

و در بند د این ماده امده است که :

کلیه قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد... .

همچنان که رئیس حوزه قضایی یا معاون وی میتوانستند قرار بازداشت موقت صادر کنند و این قرار به تایید مقام خاصی نیاز نداشت و پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده میشود،دادستان نیز میتواند قراربازداشت موقت را صادر کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.

قرار بازداشت موقت - بخش هشتم ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی


ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت:

در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 امده است:

قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.

و براساس ماده 33 این قانون در قراربازداشت رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان طی10 روز میباشد.

براساس بند ح ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381: بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید .
نظرات کاربران