بازداشت موقت - بخش بیستم بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.


بازداشت موقت - بخش بیستم بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی

از مزایای قرار بازداشت موقت این است که ،قرار بازداشت، اقدامی موثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوی مجرمان حرفه ایست.یکی از معایب قراربازداشت موقت ، مغایر و مخالف بودن آن با اصل برائت است ،چرا که متهم پیش از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی میشود. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به بیان مدت زمان قرار بازداشت موقت پرداخته است.

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود

بازداشت موقت - بخش بیستم بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی


تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

اینک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای اصلاح شده است که قرار بازداشت با احتساب یک بار تمدید در تمامی جرایم بیش از 2 ماه ممکن نخواهد بود و در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و مستوجب اعدام حدی این قرار هر 2 ماه یکبار باید بازبینی شود.

متن اصلاح شده ماده 242 که تعیین جزئیات آن به کمیسیون حقوقی و قضایی واگذار شده است به شرح ذیل است:


را میتوانید از اینجا دریافت کنیدنظرات کاربران