قرار بازداشت موقت - بخش ششم بیان سایر قوانین متفرقه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر قوانین متفرقه که به بیان این قرار پرداخته است ،خواهیم پرداخت


قرار بازداشت موقت - بخش ششم بیان سایر قوانین متفرقه - همراه با فایل صوتی

با عنایت به بند ح ماده 3 قانون احیای دادسراها ،بنظر میرسد دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید . بغیر از آیین دادرسی کیفری در قوانین متفرقه ی دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.از جمله ی این موارد بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب1344 میباشد.

ب:قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

1.هرگاه میزان رشوه بیش از 200 هزار ریال باشد اعم از اینکه یکباره باشد یا به دفعات ،این قرار به مدت یکماه اجباری است.

دراین باره دو پرسش مطرح میگردد:اولا ایا این یکماه مجازات است یا خیر؟

ثانیا،پس از اتمام یکماه تکلیف چیست؟ ازنظر تامین

باید گفت در این مورد قانون تصریحی ندارد و مدت یکماه قرار بازداشت متهم را میتوان با استناد به ماده 18 قانون مجازات اسلامی از محکومیت محکوم علیه کسر کرد و دیگر اینکه پس از اتمام یکماه مشمول عمومات اخذ تامین است و قاضی با توجه به محتویات پرونده تامین مناسب اخذ میکند.

2.اگر میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد ،بازداشت موقت صادر میشود و تا یکماه قابل تبدیل نیست.

قرار بازداشت موقت - بخش ششم بیان سایر قوانین متفرقه - همراه با فایل صوتی


ج:ماده 17 قانون لایحه تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359:

این ماده نیز از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت است،بر اساس این ماده در صورت وجود دلایل و قوانین کافی دال بر توجه اتهام در مورد جرایم مندرج در مواد 2، 76 ،8، 9 ، 11، 13، 15 و 16 این قانون که به ترتیب ناظر به کشت خشخاش ،وارد کردن ،فروش، ساختن یا در معرض فروش گذاشتن مواد افیونی ، تامین محلی برای استعمال مواد افیونی یا به نحوی از آن سهیم شدن درمنافع آن ، قراردادن مواد مخدر در محلی که سبب تعقیب بی گناهی شود و نیز در امتناع ماموران تعقیب از ادای وظایف مربوط به کشف و تعقیب،قرار بازداشت الزامی است.

با توجه به اینکه در موارد مذکور قانونگذار استمرار بازداشت تا رسیدگی دادگاه را ضروری ندانسته و تبدیل قرار بازداشت به یکی از قرارهای جانشینی در طول تحقیقات مقدماتی را با رعایت تناسب قرار به نظر مفام قضایی نهاده شده است.

د:تبصره 3 بند ج ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدی:

تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می آید .بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمان مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران