مفهوم ترکه

نمیدانید ترکه به چه معناست؟در اینجا میتوانید تمامی موارد مربوط به ترکه را یاد بگیرید- همراه با فایل صوتی مقالات

ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به‌ جا می‌گذارد و در اصطلاح به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى گویند.

همراه با فایل صوتی 13 مهر 1398 , تیم احقاق

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش یازدهم بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش دهم بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199قانون امور حسبی درخصوص رفع مهروموم ترکه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199 این قانون درخصوص رفع مهروموم ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش نهم بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هشتم بیان مواد 176 تا 181 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 176 تا 181 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هفتم بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش ششم بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش پنجم بیان طبقات مطرح شده در ماده 226 قانون امور حسبی و بیان مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان طبقات مطرح شده در ماده 226 قانون امور حسبی و بیان مهر و موم ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش چهارم بیان مواد 868 و869 و 870 مدنی و ماده 226 امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 868 و869 و 870 قانون مدنی و ماده 226 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهروموم آن - بخش سوم بررسی ماده 823 مدنی در خصوص انتقال حق شفعه به ورثه و ماده 162 قانون امور حسبی در خصوص امور راجع به ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان حقوق مالی جزء ترکه و ماده 823 قانون مدنی در خصوص انتقال حق شفعه به ورثه و ماده 162 قانون امور حسبی در خصوص امور راجع به ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهروموم آن - بخش دوم بیان مفهوم ترکه در فقه و قانون و حقوق واموال جزء ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم ترکه در فقه و قانون و حقوق واموال جزء ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش اول بیان مفهوم ترکه در لغت و اصطلاح - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم ترکه در لغت و اصطلاح خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی