مال مشاع

مال مشاع

مال مشاع و قوانین فروش و شراکت در آن

اموال و املاک یا بصورت اختصاصی و مفروز هستند یا بصورت مشاعی. مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است. به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل مال حق تصرف دارد و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد.

همراه با فایل صوتی 14 مهر 1398 , تیم احقاق

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نوزدهم دعوای تخلیه ی ید در ملک مشاع و نمونه دادخواست و درخواست برای افراز املاک مشاع- همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان رای مشورتی شماره 8358/7 مورخ 1377/11/6 و بررسی دعوای تخلیه ی ید در ملک مشاع و نمونه دادخواست و در خواست برای افرازاملاک مشاع خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هجدهم دعوای خلع ید در اصطلاح حقوقی- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان دعوای خلع ید در اصطلاح حقوقی وبیان ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص صدور حکم خلع ید برای ملک مشاع ومواد 576 و 582 قانون مدنی در ارتباط با تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 22 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هفدهم نکاتی در خصوص وقف مال مشاع- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نکاتی در خصوص وقف مال مشاع از جمله اینکه متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد و بیان ماده 597 قانون مدنی درخصوص مال مشاع موقوفی و ماده 576 قانون.مدنی در ارتباط با طرز اداره کردن اموال مشترک و بیان این مورد که «آیا تقاضای خلع ید در ملک مشاع امکانپذیر است ؟ » خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش شانزدهم آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد؟- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان این موضوع که آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد یا خیر با توجه به ماده 58 قانون مدنی و بیان نکاتی در این خصوص خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پانزدهم تقسیم مال مشاعی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان بند 379 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز و بیان نوع دوم و سوم تقسیم مال مشاعی یعنی تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 22 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهاردهم بیان بند 368 و 371 و 377 و 378 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان بند 368 و 371 و 377 و 378 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 21 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش سیزدهم بیان ماده147 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1370 و نظریه شماره 8083/7 مورخ 1375/12/24 و بند ۳۶۷ بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 21 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دوازدهم ادامه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ادامه ی نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در خصوص افراز از جمله نظریه شماره 3183/7 مورخ 1362/7/3 و شماره 135/7 مورخ 1366/2/8 وشماره823/7 مورخ 1370/3/12 وشماره5652/7 مورخ 1375/10/13 وبیان سوال دراین خصوص خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 21 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش یازدهم ادامه بیان نظریات مشورتی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نظریات مشورتی شماره 6026/7 مصوب 1358/11/21 و شماره 5389/7 مصوب 1359/10/23 و شماره 6561/7 مصوب 1360/3/20 و شماره 4225/7 مصوب 1360/9/25 و شماره 2121/7 مصوب 1361/4/15 و شماره 2454/7 مصوب 1361/6/7 و شماره 455/7 مصوب 1362/1/28 و شماره 1422/7 مصوب 1362/5/4 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 21 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دهم ادامه آیین نامه وبیان اولین مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان مواد 4 تا 10 این ایین نامه و بیان اولین مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز یعنی نظریه مشورتی ایین دادرسی مدنی مورخ 10/11/1344 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نهم بیان نحوه اعتراض و فروش املاک مشاعی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نحوه اعتراض مطابق با ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی سال 1357 و ماده7 آیین نامه قانون افراز وفروش املاک مشاعی سال1357 وبیان احکام قابل اعتراض و همچنین ماده 5 این قانون و بررسی مواد 1و2 و3 ایین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاعی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی