تخفیف مجازات

در صورت ارتکاب جرمی ، قانونگذار بسته به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الا حکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد.

جهات تخفیف مجازات ٬ کیفیات مخففه مجازات چیست

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود.در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند.

همراه با فایل صوتی 30 آذر 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات چیست ٬ تعلیق مجازات در قانون جدید

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و عبارت است از این که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.

همراه با فایل صوتی 14 مهر 1398 , تیم احقاق

تعلیق مجازات - بخش پانزدهم بیان سایر نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه دررابطه با قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه دررابطه با قرار تعلیق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش چهاردهم بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 10 و 11 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... و بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 27 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش سیزدهم بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و... - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 27 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش دوازدهم بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش یازدهم عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 50ق.م.ا در خصوص عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق و زمان صدور قرار تعلیق طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 53 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعلیق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش دهم بیان قوانین خاص دیگر - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قوانین خاص دیگری که به بیان جرایم غیر قابل تعلیق پرداخته اند،خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش نهم بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به ماده51 قانون مجازات اسلامی و جرایم غیر قابل تعلیق با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش هشتم بیان سایر موارد لغو قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر موارد لغو قرار تعلیق مطابق ماده 55 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش هفتم شرایط لغو قرار تعلیق طبق ماده 54 مجازات اسلامی و دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط لغو قرار تعلیق طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی و دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش ششم بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق با عنایت به ماده 40 قانون مجازات اسلامی وبیان افرادی که میتوانند تقاضای تعلیق بنمایند خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی