انواع چک:حقوقی، کیفری

چک حقوقی چک کیفری

دوست داری انواع چکها را بشناسی تا به مشکل برنخوری؟ به راهنمایی های ما نیاز داری- همراه با فایل صوتی مقالات

امروزه بسیاری از روابط تجاری و مالی از طریق چک انجام میگیرد .چک به اشکال گوناگونی وجود دارد یک مورد از انواع آنها چک حقوقی و چک کیفری است .در چک حقوقی صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی وی را از دادگاه خواستار شد مگر اینکه با دفاعیات صادر کننده معلوم گردد که طلبی وجود نداشته یا به هر دلیل دیگری خواهان استحقاقی ندارد .

همراه با فایل صوتی 08 مهر 1398 , تیم احقاق

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش نهم

دراین پست به بیان مدت های بیان شده برای پیگیری کیفری با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک و مراحل رسیدگی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هشتم

دراین پست به مورد سوم از موارد تعقیب کیفری چک یعنی تنظیم نا صحیح چک با عنایت به ماده 3 قانون صدور چک و همچنین چگونگی طرح شکایت کیفری خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هفتم

در این پست به بررسی ادامه مباحث مرتبط با چک بلا محل و ماده 9 قانون صدور چک که راه فراری از تعقیب کیفری برای صادر کننده است و همچنین به بررسی دستور عدم پرداخت وجه چک میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش ششم

در این پست به بررسی مفهوم چک کیفری و مفهوم چک بلامحل باتوجه به مواد 10 و 7 قانون صدور چک که به بیان مجازات صدور چک بلامحل پرداخته است،خواهیم پرداخت .در ابتدا لازم است به بیان تعریفی از چک با عنایت به ماده 310 ق. تجارت و ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1382 بپردازیم.

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش پنجم

در ارتباط با چک حقوقی دانستیم که در صورت صدور چک مطابق با موارد نام برده شده در ماده 13 قانون صدور چک و همچنین مواردی خارج از این ماده همچون موارد مذکور در پست قبلی «مانند :عدم مراجعه در مدت 6 ماه از تاریخ صدور و یا تازیخ گواهی عدم پرداخت و ....»از این همین مبحث ،چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد

همراه با فایل صوتی 20 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش چهارم

در مواردی همچون صدور چکی که در متن آن قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است یا اینکه هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است ، در این موارد نیز طبق ماده 13 قانون صدور چک فاقد وصف کیفری است

همراه با فایل صوتی 20 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش سوم

صدور چک بصورت سفید امضا و همچنین اگر در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ،چک فاقد وصف کیفری می شود و حقوقی محسوب میگردد.حال به بررسی دو مورد د یگر از موارد یاد شده در ماده 13 قانون صدور چک میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 20 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش دوم

در چک حقوقی صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی وی را از دادگاه خواستار شد مگر اینکه با دفاعیات صادر کننده معلوم گردد که طلبی وجود نداشته یا به هر دلیل دیگری خواهان استحقاقی ندارد

همراه با فایل صوتی 20 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش اول

چک به اشکال گوناگونی وجود دارد یک مورد از انواع آنها چک حقوقی و چک کیفری است . در ابتدا بهتر است به بررسی مفهوم چک طبق ماده 310 قانون تجارت و سپس به بیان مفهوم چک حقوقی بپردازیم .

همراه با فایل صوتی 20 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی