فهرست

جستجوی نمونه دادخواست،شکوائیه و ...

نمونه دادخواست،دادنامه،شکواییه،لایحه

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه ......................... از نوع ............... مدل ............................... سیستم ................ رنگ ..................... سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی ........................................ شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ........................... در آن می باشد.

ماده 3 : ثمن معامله

۳-۱ - ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید. که به صورت اقساط و به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

۳-۲ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۳ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ............................به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ ................ در دفتر اسناد رسمی شماره .............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .


نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

موضوع قرارداد و مشخصات ملک

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک باب ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوجود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است.


نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

ماده 2 موضوع قرارداد

پیش فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری : مسکونی / اداری / تجاری به مساحت تقریبی ............................ متر مربع در طبقه ..........................( سمت شرقی / غربی / جنوبی / شمالی ) واحد ............................ در حال ساخت توسط فروشنده در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ................... متر مربع ملکی و دارای پلاک ثبتی .........فرعی از اصلی..........به نشانی تهران خیابان ........................ کوچه .................. پلاک آبی/ ..................... قطعه ................................... از سمت راست / چپ و از محدوده ومورد ثبت یک جلد / .................... جلد سند مالکیت شماره ................ مورخ / / 13 در صفحه ............. دفتر املاک جلد ........... به شماره / شماره های چاپی ...................... صادره به نام فروشنده / صادره به نام ........................................ انتقالی قطعی به پیش فروشنده طبق سند قطعی / صلح قطعی / سند انتقال اجرائی دادگاه / سند انتقال اجرائی ثبتی / سند انتقال اجرائی مالیاتی / سند انتقال اجرائی سازمان تأمین اجتماعی شماره ............... مورخه .............................. تنظیمی دفترخانه شماره ............... شهر................. دارای پروانه ساخت کل ساختمان به شماره.......................... مورخه .................. صادره از شهرداری منطقه ................ شهر............ به انضمام کلیه حقوق آتی پیش فروشنده ناشی از یک رشته برق اختصاصی تماماً و بقدرالحصه از آب و برق و گاز مشترک و یک جریان تلفن ثابت (تماماً ) که باید در زمان تکمیل و تحویل مورد پیش فروش از جانب پیش فروشنده در مورد پیش فروش نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد به علاوه مورد پیش فروش دارای یک / .................. واحد پارکینگ اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم و دارای یک/ .................. واحد انباری اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم می باشد و مورد پیش فروش با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن است.

ماده ۳- مشخصات آپارتمان

آپارتمان پیش فروش شده دارای مشخصات زیر است:

۳-۱ - علاوه بر یک هال ( تی وی روم ) دارای سالن پذیرائی و سالن غذاخوری و تعداد ................... اطاق خواب.

۳-۲ - آشپزخانه با کابینت از نوع ..................... و هود به عرض و طول ............. times .............و سینک ظرفشوئی دو لگنه از نوع ...................... و گاز توکار از مارک..................

۳-۳ - تعداد................ سرویس های بهداشتی و دستشوئی، کاشی کاری تا سقف با استفاده از کاشی....................و توالت ایرانی و فرنگی از نوع چینی .................... با حمام با دوش / وان که تمامی شیرآلات از نوع ......................... ایرانی/ خارجی ساخت کشور ............................ از نوع درجه یک .

۳-۴ - تعداد .................... دستگاه کولر گازی/ آبی .............................. هزار سلولزی / پوشال دار.

۳-۵ - فیوز مرکزی برق و تمام کلید و پریزهای منصوبه و دیجیتال و کلیدها و پریزهای درجه یک ساخت ایران از کارخانه ..................

۳-۶ - کمدهای لباس به اندازه ................ times ............. times ................. در همه اطاق خواب ها.

۳-۷ - در های داخلی از چوب از نوع ..................... و لولاهای درجه یک.نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار)

موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری / یک باب خانه اداری به شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب به زیربنای متر مربع واقع در طبقه واحد ضلع به نشانی و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.

ماده 4 اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.


نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ............. به موجب ...............

یا نماینده شرکت ......................... به شماره ثبت ................ که سمت وی با نامه رسمی شماره .............. به تاریخ ............. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.

ماده 2 موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره تعداد واحد پارکینگ از شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش به زیربنای متر مربع واقع در که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.

ماده 4 اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.


نمونه دادخواست الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و حضور در دفتر اسناد و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش فروش به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال به موکل می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش فروش شده را ظرف مدت ... ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده، از کلیه تعهدات مذکور، امتناع می نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:


نمونه قرارداد تخلیه و بارشماری

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ فی مابین به نمایندگی به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
شماره مورخ به عنوان متعهد له از یک طرف و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره شناسنامه صادره از که در این قرارداد متعهد نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشارکت در احداث سایت فروشگاه اینترنتی

بسمه تعالی

1.مشخصات طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرفین قرارداد خانم /اقا ...... باشماره شناسنامه ........و کدملی .......... فرزند ...... با شماره تلفن......به آدرس .......................وپست الکترونیکی ................از یک طرف آقا/خانم ............... با شماره شناسنامه ...............و کدملی ................... فرزند ............. باشماره تلفن .................به آدرس .................... و پست الکترونیکی..........

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد پیمان جز

بر اساس ماده 11 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء به صورت زیر تعریف می شود:
"پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد."
هر پروژه دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما میتواند اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار کند و همچنین پیمانکار متعهد می شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مشخصی تحویل دهد. همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزینه و فعالیت ها ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یک پیمانکار اصلی وجود دارد. اما سوال مهم اینجاست آیا یک نفر می تواند تمام کارهای پروژه را به تنهایی انجام دهد به نحوی که پیشرفت کار و کیفیت پروژه در بهینه ترین حالت باشد؟ طبیعتاً پاسخ به این سوال منفی است. بنابراین لازم است که پیمانکار اصلی بخشی از کارها را به افراد دیگر بسپارد. به این افراد و پیمانکاران که با پیمانکار اصلی طرف حساب بوده و بخشی از کارهای یک پروژه را انجام می دهند پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء گفته می شود.
برای دسترسی به نمونه قرارداد پیمان جز بر روی دانلود کلیک کنید.

نمونه قرارداد صلح خودرو

خودرو و یا هر مالی را می توان از طریق خرید و فروش به دیگران منتقل کرد. منتها به جز خریدوفروش راه دیگری نیز برای انتقال وجود دارد به نام صلح نامه که اگر انتقال از طریق صلح نامه باشد؛ رعایت مقررات خریدوفروش در آن لازم نیست و آسانی بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با قرارداد صلح خودرو آشنا کنیم و در انتهای مقاله نیز برای شما نمونه قرارداد صلح خودرو آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

قرارداد صلح خودرو چیست؟

صلح خودرو یعنی خریدار اول (دلال) و خریدار دوم (مصرف کننده) با امضای یک سند بین خود، خودرویی را که هنوز از سازنده به خریدار اول تحویل داده نشده را معامله می کنند به نحوی که خریدار دوم با استناد به آن سند، خودرو را از شرکت سازنده تحویل می گیرد.

جالب است بدانید اگر فردی در ایران خودرو یا سایپا ثبت نام کند و تصمیم گیرد با استفاده از قرارداد صلح امتیاز خودرو خود را به دیگری ببخشد، این کار را نمی تواند انجام دهد به دلیل اینکه در پیش فروش خودروها گفته می شود که امکان صلح و قرارداد صلح وجود ندارد و خودرو فقط به صاحب اصلی تحویل داده می شود.

نبود امکان صلح به چه معناست؟

به بیان ساده امتیاز ثبت نام در طرح فروش قطعی به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و شرکت ایران خودرو هیچ گونه مسئولیتی در برابر تحویل خودرو به فردی غیر از ثبت نام کننده خودرو را ندارد و خودروی ثبت نامی در زمان مقرر تنها به مالک خودرو ثبت نام کننده که اطلاعات آن در سایت فروش ایران خودرو مندرج باشد تحویل داده خواهد شد.

مزایای صلح نامه خودرو چیست؟

در ابتدای مقاله گفته شد که شرکت خودرو سازی برای آنکه دست دلالان را کوتاه کند و پیش فروش ها به دست خریدار واقعی برسد نه واسطه های سودجو، خرید و فروش آن خودرو را تا یک سال ممنوع کرده است به همین خاطر چون خرید و فروش ممنوع شده افراد در قالب صلح نامه آن کاری را که می خواسته اند انجام می دهند.

نمونه متن قرارداد صلح نامه خودرو

مصالح: آقای / خانم ...... فرزند ....... بشناسنامه شماره متولد ...... صادره ...... به شماره ملی ........ ساکن..........

متصالح: آقای / خانم ...... فرزند...... بشناسنامه شماره متولد ........ صادره ....... به شماره ملی....... ساکن.......... و ....

برای دسترسی به ادامه این نمونه قرارداد به فایل ورد و پی دی اف مراجعه کنید.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با مفهوم اساسی صلح خودرو آشنا کنیم و به شما بگوییم هنگامی که یک شرکت خودروسازی امکان صلح قرارداد خود را می بندد یعنی شما به هیچ عنوان تا تحویل خودرو نمی توانید امتیاز آن را به فرد دیگری منتقل کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان ساخته شده در زمین وقفی

زمین وقفی معمولاً نسبت به زمین های مشابه خود در همان منطقه قیمت کمتری دارند.املاکی که این سند را دارند با قیمت کمتری معامله می شوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک هایی شک و تردید داشته باشند اما همین ابتدا باید بدانید املاک اوقافی به این معنی نیست که اگر آن را خریداری کردید در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از شما بگیرد.با این حال تفاوت هایی با سند ملکی دارد و معاملۀ املاکی که این سند را دارند، ویژگی ها و شرایط خاصی دارد. لازم است قبل از تصمیم به خرید یا هر گونه معامله ای در مورد املاک و اسناد اوقافی اطلاعات کامل داشته باشید تا در آینده دچار مشکل نشوید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل بدلیل تعدی و تفریط مستاجر در ملک مورد اجاره

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ......... مالک ملک به مساحت .... واقع در منطقه .... شهرستان ..... میباشم . براساس قرارداد اجاره شماره....... خوانده /خواندگان اقا/خانم ...... در یك واحد مسكونی/تجاری در پلاك ثبتی ....../ .....بخش شماره ونام شهرستان به نشانی ........ ید استیجاری دارد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره مغازه

مغازه یک ملک تجاری محسوب می شود و اجاره ملک تجاری با اجاره ی ملک های مسکونی تفاوت دارند. این تفاوت در درجه ی اول به خاطر کاربری ملک تجاری است که به نوبه ی خود بر روی مبلغ اجاره هم تأثیر دارد. همچنین منطقه ی جغرافیایی که مغازه در آن قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در حالی که ممکن است این مورد برای اجاره ی ملک های مسکونی چندان مهم نباشد.


نمونه قرارداد چاپ و خرید کارت شناسایی

کارت شناسایی یک راه فـوق العاده موثر، سریع و با قیمتی مناسب برای معـرفی و شناسایی پرسنل در فعـالیت های درون و برون سازمانی است. امـروزه شرکت ها، مؤسسات، انجمن ها و... به اهمیت وجـود کارت شناسایی در دو بخش اصلی "کنترل و نظارت بر پرسنل" و "اطمینان بخشی در ارتباط با مخاطبان" کاملاً واقـفند.

ضرورت استفاده از کارت شناسایی در کسب و کار امروز، لزوم ارتباط و ارائه خدمات گسترده حضوری پرسنل به مشتریان و مشترکان می باشد. ایجاد اعتماد در مشتریان و امکان نظارت بر عملکرد پرسنل مولفه های مهم در این حوزه برای مدیران شرکت ها می باشد.


نمونه قرارداد خرید و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : .............. ............................................با شماره تلفن .......................... که از این پس طرف اول نامیده می شود و خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............ ................................. متولد ............................ ساكن : ................................... .................................................با شماره تلفن ......................... که طرف دوم نامیده می شود .

برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه

قرارداد اجاره کارگاه نوعی از قراردادهای اجاره ملک است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای فعالیت کاری خود نیازمند کارگاه های مجهز هستند.

کارگاه ها بنا به کاری که در آن ها انجام می شود به کارگاه های تولیدی و صنعتی تقسیم می شوند. از نظر کاربری، ملک کارگاه، ملک تجاری محسوب می شود زیرا که در آن یک کار تجاری اتفاق می افتد. بسیاری از موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری و تولیدی دارای کارگاه های مخصوصی هستند که در آن کارگر ها کارپردازها و مهندسانی در حال کار هستند. به غیر از این موسسات و شرکت های بزرگ، کارگاه ها برای کسب و کارهای نوپا و خرد نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. فرم اجاره نامه کارگاه را هم می شود برای اجاره یک محل 50 متری تنظیم کرد و هم برای یک محل با متراژ بسیار بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد. در اینجا ملاک این است که مکانی برای کار در اختیار قرار بگیرد. نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه نیز به این منظور تنظیم می شود.نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسمه تعالی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... کمیسیون استانی ....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ آقای / خانم . فرزند . به شماره شناسنامه . صادره از . کد ملی . متولد . ساکن . تلفن

. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت . فرزند . به شماره شناسنامه . متولد . به موجب . که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد سمپاشی جهت مبارزه با آفات

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین شرکت ...... به نشانی ................به نمایندگی جناب آقای .........، که کارفرما نامیده می شود و شرکت ........... به نمایندگی آقای ............ ،مدیر عامل به شماره تماس ........... که پیمانکار نامیده می شود در 5 ماده به شرح زیر تنظیم می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات سمپاشی جهت مبارزه با حشرات .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره گرفتن رحم جهت بارداری

بسمه تعالی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.شناسنامه ......................... صادره از..................... متولد ............... کدملی ......................... مقیم ..... به نشانی : ......................................... کدپستی : .............................

مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم و آقای .............................. فرزند (خانم / .................. و آقای ............................) ش.شناسنامه. ...... ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد پیمانکاری تامین سویس ایاب و ذهاب کارکنان

بسمه تعالی

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. .......

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشاوره آی تی

بسمه تعالی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.نمونه قرارداد اعطای نمایندگی به شرکت

بسمه تعالی

قرارداد:

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .. به شماره ثبت به نشانی، . تلفن : که من بعد طرف اول نامیده می شود و شرکت...........................................به شماره ثبت................ به مدیریت عاملی آقای ..................................فرزند .......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه بابت آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ...... خوانده/خواندگان در........واحد مسكونی/ تجاری در پلاك ثبتی ......./ بخش شماره ونام شهرستان به نشانی............................. ید استیجاری دارند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه وساطت با تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب در/ معامله فیمابین آقایان ..........در مقام وساطت اموری را انجام دادم به نحوی كه انعقاد قرارداد و مبایعه نامه ...........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو یاوسیله نقلیه به جهت کار با شرکت و افراد و...

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ .........فی مابین خانم/آقای/شرکت ....... به نمایندگی .........به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره.......مورخ.......به عنوان متعهد له از یک طرف و خام/آقای/شرکت...... شماره شناسنامه / ثبت ........صادره از / ثبت شده در....... به نمایندگی ......... که طبق آگهی شماره ......روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بازاریابی

بسمه تعالی

۱- موضوع قرارداد

انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت ....به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سود دهی شرکت .

۲- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به مدت ....می باشد.

۳ مبلغ قرارداد

شرکت متعهد می شود که بر اساس فروش شخصی بازاریاب و نیز فروش زیر مجموعه وی (طبق طرح تجاری شرکت) به بازاریاب پورسانت پرداخت نماید. حداکثر تا پایان شش روز اول کاری در هر ماه شرکت می بایست با بازاریاب در خصوص ماه قبل تسویه کامل انجام دهد.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش دام زنده

بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقا/خانم ...... فرزند ....... به شماره ملی ....... و به نشانی ............ و شماره تلفن ثابت ......... که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ....... فرزند ....... به شماره ملی ......... و نشانی .......... و با شماره تلفن ثابت .......... که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می شود، تحت مواد ذیل منعقد می گردد. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت ........................ به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ...................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تخلیه و تحویل ملک استیجاری

قانون در رابطه با اجاره ملک به مستأجر شرایط ویژه ای را در نظر گرفته است که شما می توانید با استفاده و آگاهی از این نوع قوانین تا حدودی از اختلاف نظرها حقوقی و غیرحقوقی بین مستأجر و مالک جلوگیری کنید و همچنین بهتر است بگوییم شما به عنوان یک شهروند اگر با قوانین تخلیه و تحویل ملک استیجاری آشنایی داشته باشید به شما کمک می کند در نقش مستأجر یا مالک بهتر تصمیم بگیرید و از خسارت های مالی که ممکن است در آینده برای شما پیش بیاید تا حدود زیادی پیشگیری کنید. در این مقاله قصد داریم شما را با روش های درست و اصولی تحویل ملک از مستأجر آشنا کنیم و در آخر برای شما نمونه اظهارنامه تخلیه و تحویل ملک استیجاری بیاوریم تا بتوانید از آن در این زمینه استفاده کنید.

شرایط تحویل ملک

طبق قانون، تحویل ملک مستأجر به مالک باید در زمان تعیین شده باشد و هنگامی که مستأجر تعللی در تحویل ملک داشته باشد صاحب خانه به راحتی می تواند خانه را تخلیه کند. البته باید توجه داشت در شرایطی مانند آتش سوزی، سیل، زلزله و... که تحویل ملک امکان پذیر نیست قرارداد باطل می شود و باید بدانید که در متن قرارداد باید کاربرد ملک مورد اجاره نیز ثبت شده باشد.

زمان تحویل ملک

زمان تحویل ملک کاملاً به مالک و مستأجر بستگی دارد و در زمان قرارداد این تایم به طور کامل و با جزئیات مشخص می شود. در قراردادهای رسمی و یا غیررسمی زمانی که برای تحویل ملک تعیین می شود باید توسط مالک و مستأجر نیز امضا شود و همچنین مالک موظف است که طبق زمان مشخص شده ملک را تحویل مستأجر دهد و اگر این اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه خلاف بند درج شده در قرارداد عمل کرده است، مستأجر می تواند از طریق قانون پیگیری کند.

روش های درست و اصولی تحویل ملک از موجر

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که شما باید به عنوان مالک یا مستأجر چگونگی تحویل ملک و روش های اصولی آن را باید بدانید و رعایت کنید. رعایت این نمونه از نکات چه هنگام خرید و چه اجاره ملک می تواند ازنظر امنیتی و حقوقی برای شما الزامی باشد.

بازدید کلی ملک (چک کردن قسمت های مختلف ملک)

اگر ملکی را اجاره کرده اید و یا قصد آن را دارید باید طبق زمان مقرر ملک را تحویل بگیرید و همراه با مالک یا نماینده او تمام قسمت های خانه را چک کنید و لیستی از تمامی امکانات و ابزار ملک تهیه کنید و همچنین باید از سالم بودن آنها نیز مطمئن باشید.

تحویل پارکینگ و انباری

هنگام تحویل پارکینگ و انباری باید آن را با سند مربوطه چک کنید تا اشتباها پارکینگ واحد های دیگر را به شما نشان ندهند.

سخن آخر

با توجه به بازار آشفته مسکن بسیاری از افراد قصد اجاره کردن خانه را دارند و ما با توجه به نیاز این روزها تصمیم گرفتیم شما را با روش های درست و اصولی تحویل ملک از مستأجر یا مالک آشنا کنیم و در آخر نیز برای شما نمونه اظهارنامه تخلیه و تحویل ملک استیجاری آوردیم تا بتوانید از آن در مسیر اجاره دادن یا اجاره کردن ملک استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

بسمه تعالی

مخاطب محترم با سلام و ادب :

اینجانب به وکالت از آقای به عرض می رساند مدت مورد توافق قرارداد اجاره شماره مورخ ...در تاریخ ...منقضی گردیده و جنابعالی اقدامی جهت تخلیه ملک مورد اجاره نداشته اید. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

بسمه تعالی

جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک طرف و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد چاپ کتاب

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد :

خانم/ آقای / شرکت ......................... به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس ناشر نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب قرارداد اجاره ای را با خوانده محترم به موجب سند مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی که بنده مالک آن می باشم، منعقد کرده ام. ملک اینجانب به مساحت متر مربع واقع در به شماره پلاک ثبتی بخش می باشد که در تاریخ با سند اجاره شماره اجاره داده شد. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

بسمه تعالی

اینجانب .................. فرزند .................... به شماره شناسنامه .................. متولد ................ صادره .................. دارای شماره ملی ................... ساکن .......................... به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ................. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... ، به نشانی ... میباشم.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به بنده، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

بسمه تعالی


این قرارداد به تاریخ...... فی مابین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو برای بار و حمل و نقل

بسمه تعالی


این قرارداد فیما بین کارخانه ............................ به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ به آدرس ............................................ که من بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بانک مسکن

بسمه تعالی

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف خانم / آقای ................... فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ............... به شماره ملی ........................................ مقیم .................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مضاربه

بسمه تعالی

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ....................... فرزند: ............................... دارای شماره ملی : ................ صادره از : ......................... متولد: ............. به نشانی : .................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به استناد غبن فاحش به انضمام دریافت خسارات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب خانم /اقا .....مورخ ..... با خوانده محترم خانم /اقا .......قراردادی مبنی بر اجاره ی یک باب مغازه ی تجاری در پاساژ ....منعقد نموده ام ...طی این قرارداد مقداری وسیله و لباس که در قرارداد یک به یک نامبرده شده است را از خوانده به مبلغ .... تومان جهت خرید وسایل نامبرده شده خریداری نموده ام ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورت جلسه ی هییت مدیره در شرکتهای با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاءهیات مدیره/ اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورت جلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بیمه ی حوادث گروهی یک شرکت

بسمه تعالی

این قرارداد با شماره : تاریخ صدور: تاریخ شروع : تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان نفر و حق بیمه سالیانه ریال بین شرکت به نشانی که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

بسمه تعالی

ماده 1: طرفین قرارداد


1-1- موجر/ موجرین با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن.... تلفن.......
1-2- مستاجر/ مستاجران ...... با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن....تلفن....


ماده 2:موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ . ریال را از مشتکی عنه بابت .. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی شهرستان .. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1-طرفین قرارداد

1.1 انتقال دهنده ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ......................... تلفن................

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب.........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ شش دانگ یک باب خانه مسکونی/یک واحد آپارتمان به مساحت واقع در شهرستان بخش به شماره پلاک ثبتی را از خوانده به عنوان مالک قانونی به مبلغ خریداری نمودم و طبق قرارداد خوانده متعهد شدند که ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد کار برای استخدام حسابدار

حسابداری یکی از رده های شغلی است که وجود آن در هر شرکت و دفتر مرکزی لازم است. از یک کسب وکار خانگی گرفته تا بزرگ ترین کمپانی ها نیاز به استخدام حسابدار دارند. امروزه حتی شرایط اقتصادی جهان به سمتی پیش رفته که افراد شخصی نیز برای هر چه بهتر کردن شرایط مالی خود نیاز به استفاده از این خدمات دارند. به همین دلیل ما در این مقاله قصد داریم شما را با شغل حسابداری آشنا کنیم و مزایای داشتن یک حسابدار را در یک کسب وکار را برای شما بیان کنیم و همچنین در آخر مقاله یک نمونه قرارداد برای استخدام حسابدار برای شما آوردیم که شما می توانید از آن در جهت استخدام حسابدار استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

رایج ترین سؤالات مصاحبه استخدام حسابدار

سؤالاتی که در جلسه ی مصاحبه ی استخدامی حسابداری از شما پرسیده می شود را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم بندی کرد که به شرح زیر است:

  • سؤالات عمومی مثل حقوق پیشنهادی، محل سکونت، نحوه ی آشنایی با شرکت و
  • سؤالات تخصصی حسابداری

سؤالات عمومی معمولاً در تمامی مصاحبه های شغلی از کارجویان پرسیده می شوند. معمولاً روند مصاحبه به این شکل است که از شما خواسته می شود تا خودتان را معرفی کنید. درصورتی که سؤالی برای مصاحبه کننده پیش بیاید، مثل محل تولد یا دانشگاه محل تحصیل، از شما می پرسد. سپس سؤالاتی مثل نحوه ی آشنایی با شرکت، اهداف حرفه ای، محل سکونت و از شما پرسیده می شود.

وقتی که مصاحبه کننده، به اندازه ی کافی با شما آشنا شد، رفته رفته به سراغ سؤالات تخصصی مرتبط با حسابداری می رود و سعی می کند تا شما را به چالش بکشد. ممکن است این کار با سؤال در رابطه با سوابق شغلی قبلی شما شروع شود. از شما خواسته می شود تا در رابطه با وظایف خود در مشاغل قبلی یا مهارت هایی که در دوره های کارآموزی کسب کرده اید، صحبت کنید. چنین صحبت هایی معمولاً زمینه را برای پرسش سؤالات تخصصی حسابداری، فراهم می آورند. اجازه دهید تعدادی از رایج ترین سؤالات مصاحبه استخدام حسابدار را به شما ارائه دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سؤالات تخصصی رایج در مصاحبه ی کاری حسابداری

سؤالات رایج تخصصی در مصاحبه کاری حسابداری عبارت اند از:

  • یکی از بزرگ ترین چالش ها در رشته ی حسابداری را معرفی کرده و توضیح دهید که چگونه بر آن غلبه می کنید؟
  • آیا تجربه ی کار کردن با سیستم های EPR را دارید؟ اگر بله، توضیح دهید که با کدام سیستم کارکرده اید.
  • تصور می کنید که هوش مصنوعی و اتوماسیون، چه تأثیری روی حسابداری خواهند داشت؟
  • نقش حسابدار را چطور تعریف می کنید؟
  • فکر می کنید که یک حسابدار باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
  • با کدام نرم افزارهای حسابداری آشنایی دارید؟
  • آیا می توانید یک فرایند حسابداری را که انجام داده اید، توصیف کنید؟
  • آیا تاکنون توانسته اید هزینه های یک پروژه را کاهش دهید؟

و...

اهمیت استفاده از نمونه قرارداد استخدام حسابدار

پس با توجه به صحبت هایی که کردیم تدابیر کاملی در هنگام استخدام حسابدار باید در نظر گرفته شود. دقت کنید که هرچند جلسه مصاحبه نقش تعیین کننده ای در استخدام حسابدار داشته و می بایست با تدابیر لازم این مرحله را به خوبی پشت سر بگذارید، اما لازم است تا با استفاده از قرارداد استخدام احتیاط بیشتری دراین باره داشته باشید. اشتباه در امر استخدام امری طبیعی است و بارها و بارها برای شرکت های بزرگ هم پیش آمده است. دراین بین استفاده از یک قرارداد سفت وسخت مانع از بروز مشکلاتی در آینده شده و می تواند اشتباهات احتمالی زمان استخدام را تا حدی برطرف نماید.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با شغل حسابداری آشنا کنیم و بگوییم حسابدار چه قدر می تواند نقش مهم و کلیدی در یک شرکت داشته باشد و سپس در پایان مقاله شما می توانید به پی دی اف یا ورد این نمونه قرارداد استخدام حسابدار مراجعه کنید تا بتوانید از آن برای استخدام حسابدار استفاده کنید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواستها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

بسمه تعالی

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. ....

لطفا برای مشاهده ی متن قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر جدید

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

خوانده محترم ،آقا/خانم ... فرزند ..... مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با پلاک ثبتی ... ، واقع در ... است. با توجه به اینکه موکل بنده، مغازه فوق الذکر را در تصرف استیجاری دارد،وفق ماده2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1.طرفین قرارداد

1-1 انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

1-2 انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه معامله ملکی که مستحق للغیر شناخته شده است

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه نامه ای/ قراردادی را درخصوص معامله در تاریخ / / منعقد كرده ایم و بر اساس مبایعه نامه/ قرارداد فوق الذكر مبلغ ریال بعنوان ثمن معامله در وجه خوانده/خواندگان محترم پرداخت شده است. نظر به اینكه متعاقب انجام معامله و تنظیم قرارداد، موضوع قرارداد مستحق للغیر درآمده و با توجه به اینكه موضوع قرارداد مستنداً به دادنامه و صدورتجلسه فوق الاشعار از ید اینجانب خارج و در اختیار ثالث قرار گرفته است .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اخذ به شفعه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

اینجانب و خوانده محترم ردیف اول در یک قطعه زمین 800 متری دارای پلاک ثبتی ...... واقع در بخش..... شهرستان..... شریک بوده که نامبرده در روز گذشته بدون اطلاع اینجانب سهم خود را به موجب بیع نامه مورخ...... به خوانده محترم ردیف دوم فروخته است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف

ریاست محترم شورأی حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

نظر به اینكه اقدامات خوانده در ملك مسكونی/ تجاری خود به نشانی واقع در همسایگی ملك اینجانب به نشانی فوق جزء پلاك ثبتی / بخش شماره ونام شهرستان دایر بر موجب بروز خسارت گردیده است. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه انحلال شرکت

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانبان سهامداران شرکت..... که مورخ.....در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است با توجه به اینکه شرکت.... به اهداف تاسیس خود نرسیده است و ادامه با این وضع ممکن نبوده ، ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل متن اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست حقوقی خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی اراک

با سلام

احتراما نظر به گواهی انحصار وراثت صادره به موجب دادنامه شماره ....در پرونده کلاسه .... در شعبه .... شورای حل اختلاف مجتمع ناحیه ...اراک و با توجه به اسناد مالکیت تحت شماره های .... و ....به استحضار میرساند که موکلین الف/ب/ج/د مالکین مشاعی چهار دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبتی اراک میباشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

با سلام


اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ........................ متولد...................... به شماره ملی ..................... دارنده مدرک تحصیلی ........................ رشته تحصیلی ............................ ساکن .............................................. تلفن .................................... که از مهرماه ....................... به عنوان .......................... با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ............................. معرفی گردیده ام. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل WORD یا PDF مراجعه نمایید.


نمونه شکوائیه تصرف عدوانی توسط سرایدار

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت پیش در تاریخ ..... جهت مراقبت از ملک خود که یک در شهر بوده و دارای مشخصات بود یک آگهی استخدامی چاپ نمودم و در نتیجه ی چاپ آگهی و پرس و جوی خود با جناب آقای آشنا شدم و ایشان را جهت امور استخدام کردم.

متهم به مدت در بنده مشغول تا این که در تاریخ اینجانب به دلیل از ایشان تقاضا نمودم که بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نام برده، را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری می کند بنا بر این بنده اظهار نامه ای در تاریخ به شماره ی به نام برده ارسال کردم و طی اظهار نامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم ....

لطفا جهت مشاهده ی فایل کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

بسمه تعالی

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : مطابق قرارداد عادی مورخ ...........اینجانب یک دستگاه ..................... را به مبلغ.... ریال از جنابعالی خریداری کردم و ازثمن معامله مبلغ ............ ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است بقیه در دفتر خانه پرداخت گردد . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ علیکم؛

احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است و مستند به تصویر مصدق اجاره نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... ، مغازه فوق الذکر را به موکل اجاره داده است. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اظهارنامه عزل وکیل و ابطال وکالت نامه

مخاطب محترم :

با سلام ،

با رعایت مفاد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم:

با عنایت به اقدامات اخیر شما در خصوص پرونده اینجانب به خواسته ....... و اقامه شده در شعبه ...... دادگاه ..... که موجبات نارضایتی اینجانب را به دلیل ناتوانی حضرتعالی از انجام امور محوله فراهم ساخته است. لذا به موجب اظهارنامه حاضر مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما مطابق با وکالتنامه به شماره ...... را رسماً اعلام می دارم و ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ...................... فرزند .................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ............... به شماره ملی ....................... ساکن ..........................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع (بازداشتن) قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذی مدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از پلاک ..................... ملکی موکل طبق سند اجاره توان با سرقفلی .................. دفترخانه .................... و اقدام به تشریفات لازمه و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب اجاره نامه به شماره ....... به تاریخ ..... اینجانب یک ملک مسکونی واقع در ..... را به جنابعالی اجاره داده ام. حال پس از گذشت بیش از .... ماه از آغاز مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر این امر که خویش مستأجر بوده و بنا به دلایلی اعم از افزایش فاحش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها و مبلغ ودیعه، و به علت کهولت سن و عدم توانایی به اشتغال قادر به تمدید مدت اجاره نیستم و بالاجبار می بایست به ملک خویش که در قید اجاره حضرتعالی است مراجعه نمایم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.امروزه با توجه به مسایل و مشکلات متعددی که برای افراد در زمینه های مختلف قانونی پیش می آید و همه افراد به نحوی از انحاء ممکن است در طی عمر خود با موارد قانونی سروکار داشته باشند.

به همین سبب شناخت انواع اوراق قضایی و شیوه ی تکمیل آنها میتواند کمک شایانی در این خصوص بنماید.

در این نوشته به بیان هر یک ازاین اوراق قضایی و تعریف آنها خواهیم پرداخت.

(در بخش نمونه دادخواست ها در سایت احقاق میتوانید موارد گوناگونی در این زمینه از جمله نمونه متن شکایت نامه از همسایه مزاحم، نمونه دادخواست تهمت و افترا و .... را مشاهده نمایید.)
اوراق قضایی و مواردی که اکثر افراد با آنها سر و کار دارند عبارتند از:

دادخواست اظهار نامه شکایت نامه یا شکواییه وکالت نامه قرارداد گواهی و اقرارنامه اساسنامه و صورتجلسه لایحه و ....

دادخواست

به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می شود یعنی برگه ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه میکند.

هنگامی که شخصی می خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواسـت است، دادخواسـت به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می شود.

برگ دادخواسـت را از مجتمع های قضایی واقع در تمامی مناطق می توان تهیه کرد. دادخواسـت باید حتما در برگ های مخصوص باشد؛ زیرا هر برگ دادخواسـتی که از مراجع قضایی تهیه می شود دارای شماره سریال مخصوص به خود است بنابراین نمی توان هر برگی که تنها مشخصات شبیه به برگ های دادخواسـت را دارد، پر کرد.

برگ دادخواسـت دارای چند نکته است که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از آن موارد تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواسـت مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند خواسته یا مدعی به گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

فرم دادخواست دارای بخش های زیر است:
ردیف مشخصات خواهان (کسی که مدعی حق است)
ردیف مشخصات خوانده (طرف دعوی)
ردیف مشخصات وکیل (اگر خواهان توسط وکیل اقامه دعوی کند، مشخصات وکیل درج می شود)
ردیف خواسته (همان ادعا و حقی است که خواهان آن را از خوانده طلب می کند)
ردیف دلایل (مستندات و مدارکی که خواهان به استناد آن ها خود را محق می داند)
قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و در نهایت با امضای خواهان پایان می یابد.
باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که مورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود (اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آن ها نیز به نسخه دادخواست و مدارک ضمیمه اضافه نمود).

اظهارنامه

اظهارنامه برگه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی (از طریق دادگستری) قبل از اقامه دعوی، حق خود را از طرف مقابله مطالبه می کند. گاهی اوقات ارسال اظهارنامه یک تکلیف قانونی است. اظهارنامه را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی مستقر در دادگستری ها تهیه کرد. برای ارسال اظهارنامه باید سه نسخه به شکل واحد تنظیم نمود. در نوشتن متن اظهارنامه باید دقت زیادی کرد و حتی الامکان از مشورت اهل خبره استفاده کرد.

شکایت نامه یا شکواییه

برای ثبت دعاوی کیفری بایستی برگه شکواییه تکمیل نمود . شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند تا افراد بتوانند شکایت خود را در آن ثبت نمایند .شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است. در شکواییه باید مشخصات و نشانی شاکی، موضوع شکایت (همان جرم مورد ادعا) با تعیین زمان و محل دقیق آن و میزان ضرر و زیانی که به فرد وارد شده درج شود. در مواردی ممکن است شکایت به صورت شفاهی مطرح شود که مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مکلف اند شکایت شفاهی را در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسانند.

وکالت نامه

وکالت نامه قراردادی است که توسط وکیل و موکل تنظیم میشود و شرایطی از قبیل اختیارات وکیل در خصوص موکل وحدود اختیارات وکیل را تعین می نماید.

وکالت از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم بندی می شود.

وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می رسد.

وکالت عادی: هرگاه وکالت نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت نامه عادی است.

وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به طور شفاهی از دیگران می خواهند بدون این که هیچ وکالت نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود.

قرارداد

قرارداد یا عقد یا پیمان ،یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. به عبارت دیگر قرارداد عبارتست از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد.

گواهی و اقرارنامه

اقرارنامه عبارت است اعتراف و اقرار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود شخص.

اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد

باید دارای شرایطی باشد، از جمله:

تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد.

در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد،نیاز با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود)و در غیر اینصورت به جای آوردن

آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند بهترین راهکار است.

اساسنامه

اساسنامه شرکت سندى است که به آن اعتبار مى دهد و در آن خط مشى و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى شوند معین مى گردد و کلیه مواد آن براى اعضاء لازم الرعایه مى باشد و همان طورى که در زندگى یک شخص حقیقى سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش مى شود در شخص حقوقى نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار مى دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگى عملکرد آنها در آن قید مى گردد.

بنابراین شرکت هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه اى باشند.

لایحه

به نوشتارهایی گفته می شود که از سوی اصحاب دعوا - چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری - به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می کند.

امیدواریم نوشته ی فوق الذکر به افزوده شدن اطلاعات شما در خصوص شکواییه ، فرم دادخواست، متن شکایت نامه و .... کمک نموده باشد.