قطع انشعاب همسایه ای که شارژ نمی پردازد

قطع انشعاب همسایه ای که شارژ نمی پردازد

سلام یه سوال داشتم ببخشید آیا میتوان انشعاب همسایه ای را که شارژ نمیپرداد قطع کرد؟

تعداد پاسخ ها 2


بر اساس ماده 10 قانون تملک اپارتمانها و تبصره یک الحاقی به این ماده ،در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ،از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن ،هزینه ها مطالبه میشود و هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد،مدیر یا هیات مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ،تهویه ی مطبوع ،آب گرم ،برق ،گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند ،اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده ،اجراییه صادر خواهد کرد.

برای شکایت از همسایه برای عدم پرداخت شارژ ساختمان، مدیر ساختمان باید به عنوان نماینده تمامی ساکنین اعم از مستاجرین و صاحب خانه ها مراحل زیر را طی نمایید:

  1. فرم مخصوص اظهارنامه را از دادگاه دریافت نماید و پس از تنظیم و تکمیل در سه نسخه در دفتر دادگاه ثبت کند؛ در اظهارنامه باید مبلغ بدهکاری نیز نوشته شود؛ مبلغ بدهی توسط مامور ابلاغ دادگاه به اطلاع مالک بدهکار میرسد.
  2. مالک بدهکار ده روز پس از تاریخ ابلاغ فرصت دارد تا بدهی خود را پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت، مدیر ساختمان می تواند به تشخیص خود، انشعابات برق، گاز، آب گرم، شوفاژ، تهویه و.... را قطع نماید.
  3. چنانچه اظهار نامه توسط مدیر ساختمان برای مالک بدهکار ارسال شود و او همچنان از پرداخت بدهی خودداری نماید، حق شکایت برای مدیر وجود دارد؛ او می تواند از دفتر اسناد رسمی، تقاضای صدور اجراییه نماید.

در اینصورت و پس از صدور اجراییه، معادل مبلغ بدهی از اموال بدهکار ضبط می شود و پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس، به حراج گذاشته می شود.

مبلغ حاصل شده از حراج، به نفع طلب ساختمان وصول گردیده و در صورتی که مبلغ از بدهی بیشتر باشد، مازاد مبلغ به مالک بدهکار پرداخت شده و رسید دریافت می گردد.

از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد ،مستندا به تبصره یک ماده 10 مکررقانون مزبور،مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف ) ارائه کنند.

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.
لازم به توضیح است که منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب، اختصاصی مالکِ امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی تواند آن را قطع کند. برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
1- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می شود.
حال اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم، علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می کند.