ایا به راننده ی مقصر دیه تعلق میگیرد؟

ایا به راننده ی مقصر دیه تعلق میگیرد؟

بر اساس ماده 9 قانون بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، بیمه گذار (راننده مقصر یا وراث قانونی او) موظف است ظرف 60 روز،حادثه رخ داده را به بیمه گر اطلاع دهد. در صورت تاخیر در اعلام وقوع حادثه، بیمه گذار موظف به ارائه ضمانت اجرایی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تصادفات و قوانین مربوط به دیه و بیمه کلیک کنید.

تعداد پاسخ ها 2


مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت (دیه) راننده مقصر حادثه شامل موارد زیر می باشد:

بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن این بیمه نامه

گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس

گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط

مدارک شناسایی راننده مقصر حادثه

در صورت بستری یا معالجه در مراکز درمانی: خلاصه پرونده بالینی مقصر حادثه

در صورت وارد شدن صدمه: گواهی پزشکی قانونی در خصوص نوع و درصد صدمه وارد شده به مقصر حادثه

در صورت فوت

گواهی فوت یا جواز دفن صادر شده و تایید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی و همچنین گواهی انحصار وراثت

بر اساس ماده 11 قانون مذکور، بیمه گر مکلف است حداکثر بعد از بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را به بیمه گذار پرداخت نماید.

پاسخ2:

غرامت و یا دیه ی رانندگان مقصر از محل بیمه حوادث سرنشین پرداخت می گردد. در ضمن غرامت در صورتی پرداخت می شود، که جزء استثنائات نباشد (از جمله استثنائات عدم دارا بودن گواهینامه )و دارای گواهینامه مجاز باشد و اینکه راننده مقصر حادثه فوت کند و یا دچار نقص عضو کلی و یا جزئی شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تصادفات و قوانین مربوط به دیه و بیمه کلیک کنید.