تعمیر مشاعات ساختمان

بیان راهکار قانونی در خصوص عدم پرداخت هزینه تعمیر مشاعات ساختمان توسط یکی از مالکین

تعمیر مشاعات ساختمان


با سلام
یک آپارتمان چهار واحده که یکی از واحدها جهت بازسازی قسمت های مشاع مشارکت نکرده و سایر ساکنین با هزینه خود اقدام به تعمیرات نموده اند، با توجه به اینکه این واحد دست مستاجر می باشد و سایر ساکنین مطالبه حق و حقوق خود را می نمایند راه حل چیست و بندهای قانونی برای تنظیم دادخواست را بفرمایید. ممنونم

تعداد پاسخ ها 2


ماده 10 مکرر قانون تملک اپارتمانها در این خصوص بیان میدارد که :

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

در خصوص دانستن حقوق همسایه ها نسبت به هم در قانون اینجا را بخوانید.باسلام .برابر قانون تملک آپارتمانها وآیینامه آن,باید ابتدا مجمع عمومی مالکین تشکیل ویک مدیر انتخاب,والویتهای یکساله مشخص شود وبازسازی مورد مذکور دراولویت وتصویب مجمع قراربگیرد.سپس مدیر کارها را انجام وسهم هرمالک مشخص وبرابرماده10مکررقانون مذکوراقدام ودرصورت ممتنع بودن,ازطریق اجرای ثبت,اموالشان راتوقیف وبفروش برسانیدویا ازطریق دادگاه اقدام وهمزمان می توانید خدمات مشترک ایشان را قطع نمایید.