آیا هزینه ی تعمیرات آسانسور شامل طبقه ی همکف میشود

آیا هزینه ی تعمیرات آسانسور شامل طبقه ی همکف میشودسلام....فردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده lrmای ندارد، حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می شود یا خیر؟

تعداد پاسخ ها 2


ماده 4 قانون تملک آپارتمانها بیان میداردکه:

حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

البته در مواردی که هزینه های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها می گوید:
پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

این سوال را به دو صورت میتوان پاسخ داد:

1.اگر هزینه های آسانسور در شارژ ساختمان به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه همکف به هیچ عنوان نمی تواند از پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند. زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به طور مجزا و مستقل، از تک تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود. ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است. بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره ای از آن ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد. همچنانکه قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها می گوید پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.


2.امکان دارد هزینه های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه های ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می توان طبقه را در میزان شارژ هزینه های آسانسور دخیل کرد.