نمونه صورتجلسه تامین دلیل

نمونه صورتجلسه تامین دلیل

تأمین دلیل یکی از راه های حفظ حقوقِ فردِ خسارت دیده است. برخی مواقع آثار خسارتی که به افراد وارد می شود، در طول رسیدگی قضایی، از میان می رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می شود. در چنین مواردی، قانون موضوع تأمین دلیل را پیش بینی کرده است. که در این مقاله قصد داریم شما را با تأمین دلیل آشنا کنیم و به شما بگوییم چه زمانی می توانید از تأمین دلیل استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید در پایان مقاله برای شما نمونه صورت جلسه تأمین دلیل را آوردیم تا بتوانید در شرایط ضروری از آن استفاده کنید.

تأمین دلیل چیست و به چه منظور انجام می شود؟

گاهی ممکن است اشخاص برای حفظ اسناد و مدارکی که احتمال دارد در آینده به عنوان دلیل در دادگاه مورد استناد واقع شود درخواست تأمین دلیل کنند. دلیل چیزی است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از خودشان به آن استناد می کنند و تأمین دلیل به معنی حفظ دلایل موجود برای استفاده از آنها در آینده است و در قالب قرار صادر می شود.

مرجع صالح برای درخواست این نوع تأمین، شورای حل اختلاف محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرارگرفته، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است. برای تأمین درباره اموال غیرمنقول، باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود و برای سایر دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.

قانون گذار در ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین دلیل را به عنوان یک روش قانونی منظور نموده است و چنین بیان کرده است:

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

شرایط درخواست تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد. بدین ترتیب که درخواست تأمین دلیل در قالب برگه دادخواست تنظیم شده و به یکی از شعبات شورای حل اختلاف ارجاع می شود. این درخواست مستند به ماده 151 می بایست شامل مشخصات درخواست کننده و طرف او، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده است، باشد. بر اساس ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی اگر تعیین طرف مقابل برای خواهان تأمین دلیل مقدور نباشد، درخواست ایشان بدون تعیین طرف پذیرفته می شود. و این موضوع باعث شده است تا در عمل درج نشدن نام خوانده (طرف) مانعی برای صدور قرار نبوده و اصولاً بدون اطلاع طرف انجام شود. مستند به ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی اگر نام طرف مقابل درج شده باشد و خوانده حاضر نشود، باز هم قرار صادر و اجرا خواهد شد. در خصوص یکی از شرایط صدور تأمین دلیل باید گفت که دلیل باید موجود باشد یعنی شخص خواهان نمی تواند جهت تحصیل ادله تقاضای تأمین دلیل نماید.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با تأمین دلیل آشنا کنیم و به شما بگویم چه زمانی می توانید از تأمین دلیل استفاده کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

به تاریخ ......... ساعت ..... در اجرای مفاد قرار تامین دلیل صادره به كلاسه ........... شعبه ....... دادگاه ......... اینجانب .... عضو مجری قرار حسب ارجاع مقام محترم ...... در معیت ... خواهان قرار تامین به نشانی ..... دفتر خانه ...... مراجعه نموده ، ملاحظه می شود اینك كه ساعت 8 صبح ........ می باشد دفتر خانه مذكور فعال و دایر است . با مراجعه به آقای سر دفتر و معرفی خود و ارائه كارت شناسایی و معرفی خواهان اجرای قرار و تفهیم اعلام گرید در اجرای قرار تامین صادره به كلاسه فوق كه اینك رونوشتی از آن جهت ملاحظه ارائه می شود اینجانب حسب ارجاع دادگاه صادركننده قرار به منظور ضبط دلایل حضور هر یك از طرفین قرارداد مورخ ...... تنظیمی در ........ حضور یافته و مقرر است وفق قرار صادره دلایل استنادی خواهان تامین شود ، قرار به آقای سر دفتر ارائه و مطالعه نمود، اینجانب و خواهان تا آخر ساعت اداری در دفتر خانه حضور داشتیم طرف درخواست حضور نیافت .

عضو مجری قرار خطاب به خواهان : با ملاحظه اینكه به حكایت اظهار نامه شماره ..... مورخ ...... و قرارداد ضمیمه درخواست طرفین توافق كرده اند در تاریخ .... در این دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پایان ساعت اداری دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بیان نموده ، مدارك استنادی را ارائه نمایند .

خواهان اظهار داشت : اینجانب حسب قرارداد مورخ ....... و اظهار نامه شماره .......... مورخ ........ یك دستگاه آپارتمان واقع در ....... را از خوانده آقای ... خریداری نموده ، مبلغ ...........ریال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بقیه در تاریخ ..... در دفتر خانه ... پرداخت شود . اینك ، ضمن تقدیم مدارك مذكور درخواست ضبط دلایل را دارد .

عضو مجری قرار : پس از اخذ قرارداد مورخ ............، اظهار نامه مذكور و چك بانكی شماره ....... مورخ ............. بانك ...........به مبلغ ............ریال ملاحظه می شود خریدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده لیكن فروشنده تا این ساعت حضور نیافته ، طبق اعلام آقای سر دفتر مداركی هم ارائه نكرده است . اینك با توجه به عدم حضور فروشنده و پایان یافتن ساعت اداری حسب قرارداد و اظهار نامه پیوست پرونده اجرای قرار در ساعت 14 ( با ضبط دلایل حضور خریدار و آمادگی وی به انجام معامله و امضاء صورت جلسه وی و اینجانب ) پایان یافت و مراتب به تائید و امضای آقای سر دفتر رسید و در ساعت 30/14 محل اجرای قرار را ترك نمودیم .

خواهان سر دفتر مجری قرار