نمونه شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

نمونه شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ٬ نمونه شرکتنامه است. اهمیت شرکتنامه برای ثبت شرکت های تضامنی ٬ نسبی و شرکت های با مسئولیت محدود به قدر است که ارائه نمونه شرکتنامه الزامی است.این شرکت نامه تضامنی درواقع نوعی قرارداد محسوب می شود که مابین شرکا و قبل از ثبت شرکت نوشته می شود.

البته قابل ذکر است که شرکت نامه باید به صورت کتبی و همچنین مطابق با قانون تنظیم شود. معمولا در شرکتنامه مواردی اعم از :


هدف تشکیل شرکت ٬ چارچوب تشکیل شرکت ٬ ترکیب شرکا و همچنین مسئولیت های شرکا نوشته می شود و باید به تایید همه شرکا باشد.