نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و ازنظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیرمستمر و ازنظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد. با توجه به اوضاع آشفته شغلی در ایران تصمیم گرفتیم در این مقاله شما را با انواع حقوق و مزایا آشنا کنیم و درنهایت در آخر مقاله برای شما یک نمونه اقرارنامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما آوردیم تا بتوانید از آن در راه گرفتن حقوق و مزایا خود از کارفرما استفاده کنید.

مزایای مستمر چیست؟

مزایای مستمر برای کارمندان همان طور که از اسم آن مشخص، به صورت ماهانه به پرسنل اختصاص داده می شود. این موارد می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. همچنین باید در فیش حقوقی کارمندان نیز ثبت گردد. برخی از آن عبارت اند از:

 • حق مسکن
 • حق ایاب و ذهاب
 • فوق العاده هاى بدى آب و هوا
 • اشتغال خارج از مرکز
 • نوبت کاری
 • حق اولاد
 • حقوق اصلی
 • حق فنی
 • فوق العاده جذب
 • کشیک
 • جذب
 • نوبت کاری
 • مزایای ارزی

که به طور مستمر به اشخاص صندوق حقوق بگیر پرداخت می شود.

مزایای غیر مستمر چیست؟

مزایای غیرمستمر مواردی هستند که روال پرداخت ثابتی ندارند و ممکن است هرچند ماه یک بار به کارگران پرداخت شود.

برخی از مزایای غیرمستمر عبارت اند از:

 • اضافه کار
 • پاداش انجام کار
 • عیدی
 • پاداش آخر سال
 • هزینه تهیه لباس
 • هزینه های پرداختی بابت درمان و معالجه
 • بهره وری
 • خسارت اخراج
 • فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • بازخرید خدمت
 • بازخرید مرخصی

مزایای مستمر غیر نقدی چیست؟

 • استفاده از مسکن (با اثاثیه و یا بدون اثاثیه)
 • استفاده از اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما و یا سایر مزایای غیر نقدی از قبیل بن یا خواروبار و

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را انواع مزایا آشنا کنیم و همین طور در آخر مقاله برای شما نمونه ای از اقرارنامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما آوردیم تا بتوانید از آن در شرایط اضطراری استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

به نام خدا

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت.......................................... به موجب این سند اقرار نمودند که کلیه حقوق ومزایای قانونی خودتحت هرعنوان اعم ازحقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی های استفاده نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و امثال آنها و هر نوع طلب تحت هر عنوان که باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.