ترفندهای کلیدی و موثر در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی - همراه با فایل صوتی مقالات

مجمع عمومی اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت شرکت را به وجود آورده‌اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به وجود آن‌ها است. این مجمع بالاترین مرکز قدرت و تصمیم‌گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می‌باشد.

فهرست

ترفندهای کلیدی و موثر در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی - همراه با فایل صوتی مقالات

طبق ماده 72 قانون تجارت مجمع عمومی در شرکتهای سهامی عبارت است از اینکه ، مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد. همچنین با توجه به ماده 73 قانون تجارت مجمع عمومی به سه دسته تقسیم میشوند:1.مجمع عمومي موسس. 2 - مجمع عمومي عادي. 3 - مجمع عمومي فوق العاده ماده 74 قانون تجارت به بیان وظایف مجمع عمومی موسس پرداخته است.

شناختی از مجامع عمومی دارید ؟معرفی انواع مجامع عمومی

تعریف مجمع عمومی

مجمع عمومی اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت شرکت را به وجود آورده اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به وجود آن ها است. این مجمع بالاترین مرکز قدرت و تصمیم گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد.در مجامع عمومی تصمیم گیری توسط سهامداران انجام می شود.

در ماده 72 قانون تجارت،به بیان تعریفی من باب مجمع عمومی در شرکتهای سهامی پرداخته است.

این ماده بیان میدارد:مجمع عمومی شركت سهامی ازاجتماع صاحبان سهام تشكیل میشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم برای تشكیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهدشدمگردرمواردی كه بموجب قانون تكلیف خاص برای آن مقررشده باشد.

طبق ماده 73 قانون تجارت مجامع عمومی به ترتیب به سه دسته تقسیم میشوند:-
1 - مجمع عمومی موسس.
2 - مجمع عمومی عادی.
3 - مجمع عمومی فوق العاده.

حال به بررسی هر یک از این مجامع و وظایف آنها طبق مواد قانونی میپردازیم.

مجمع عمومی موسس

این مجمع قبل از تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام و در تمام مدت فعالیت شرکت فقط یک بار و آن هم با حضور تمام مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل خواهد شد. حضور عده ای که لااقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده اند ضروری است.

در صورتی که در این مجمع عده کافی (دارندگان بیش از نصف سرمایه) حاضر نشوند، مؤسسین مجمع دیگری دعوت می نمایند. در مجمع دوم حضور یک ثلث دارندگان سرمایه شرکت ضروری است. در صورتی که باز هم عده کافی برای شرکت در مجمع مؤسسین حاضر نشوند در نوبت سوم آخرین مجمع عمومی دعوت می شود..

ماده ی 74 قانون تجارت به بیان مجمع عمومی موسس پرداخته است.این ماده بیان میدارد:

وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست: -
1.رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب آن وهمچنین احرازپذیره نویسی كلیه سهام شركت وتادیه مبالغ لازم.


2.تصویب طرح اساسنامه شركت ودرصورت لزوم اصلاح آن

3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت.


4.تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشكیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - گزارش موسسین بایدحداقل پنج روزقبل ازتشكیل مجمع عمومی موسس درمحلی كه درآگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره - نویسان سهام آماده باشد.

مطالبی که در خصوص شرکت ها میتواند حائز اهمیت باشد:
۱-تاجر و تجارت
۲-معاملات
۳- قرارداد ها

ترفندهای کلیدی و موثر در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی - همراه با فایل صوتی مقالات


نکات قابل توجه در رابطه با مجامع عمومی

@article83@

راهنمای قدم به قدم شناخت مجمع عمومی عادی

@article84@

آیا میدانید مجمع عمومی فوق العاده چه قوانین و مقرراتی دارد؟

@article85@

ناگفته های کلی در رابطه با مجامع و حدود و اختیارات مجامع در شرکتهای سهامی

@article86@
نظرات کاربران