وکیل تسخیری چیست و به چه کسی گفته میشود ٬ وکیل تسخیری در قانون ٬ اختیارات وکیل تسخیری

در جرائم مهمي كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكيل در جلسه‌هاي دادرسي الزامي مي‌باشد چون نتيجه دادرسي، اعمال مجازات مهم و سنگين است. قانونگذار در تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378جرائمي را كه مي‌بايست متهم با وكيل تسخيري در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص اين جرائم متهم مي‌بايست با وكيل در دادگاه حاضر شود.

فهرست

وکیل تسخیری چیست و به چه کسی گفته میشود ٬ وکیل تسخیری در قانون ٬ اختیارات وکیل تسخیری

حق داشتن وكيل مطلع و آگاه از قوانين در دفاع از حقوق مادي و معنوي افراد در هر جامعه‌اي از موارد و مصاديق حقوق شهروندي است و حق داشتن وكيل به ‌منظور ايجاد زمينه احقاق حق و در نتيجه ايجاد آرامش و امنيت از طريق اجراي صحيح قوانين و مقررات است. برای داشتن وکیل تسخیری نیاز به تجمع شرایطی است مثلا در جرائم مهمي كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكيل در جلسه‌هاي دادرسي الزامي مي‌باشد چون نتيجه دادرسي، اعمال مجازات مهم و سنگين است.در این نوشته به بیان وکیل تسخیری در دادسرا ،متن درخواست وکیل تسخیری ،وکیل تسخیری یعنی چه ،وکیل تسخیری در چه جرایمی است و ... خواهیم پرداخت.

مقدمه:

حق داشتن وكیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وكیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

فلسفه ی حضور وکیل در محاکم :


فلسفه حضور وكیل در محاكم و در پرونده های حقوقی و كیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی كه به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شكایت یا دعوی به شكل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی كند و اینجاست كه حضور وكیل كمك شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نكات مجهول پرونده در نزد قاضی می كند.

قانونگذار حق داشتن وكیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات كیفری كه مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش بینی شده است را لازم و حضور وكیل را دفاع از متهم و اجباری می داند.

در جریان یك پرونده دادرسی یك طرف آن دادستان با تمامی امكانات دادسرا اعم از بازپرسان، ضابطان دادگستری و امكانات مادی فراوانی كه در اختیار مدعی العموم است قرار دارد و طرف مقابل یك شخص حقیقی تنها با حداقل امكانات و توانایی هاست كه اختیارات كافی نیز ندارد.

پس به منظور برابر كردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای این كه نتیجه دعوی كیفری نتیجه ای عادلانه باشد، این افراد باید با سلاح های برابر به نبرد بپردازند. یعنی متهم باید حق داشتن وكیل را در دعوی داشته باشد و بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره مند باشد

هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وكیل تسخیری را جمع آوری ادله متقن و قانونی توسط وكلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می باشد.

در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی كافی ندارند، با طرح دعوی به شكل نادرست سبب مشكلات عدیده ای در این خصوص می شوند و همان گونه كه در سیستم های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وكیل در روشن شدن نكات مبهم پرونده كمك شایانی می كند.

وکیل تسخیری چیست و به چه کسی گفته میشود ٬ وکیل تسخیری در قانون ٬ اختیارات وکیل تسخیری


بیان نقش و وظیفه وکیل در محاکم و شرایط گرفتن وکیل تسخیری در جرایم سنگین

نقش و وظیفه وکیل در محاکم:

وکیل با جمع آوری ادله كافی قاضی را در كشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می كنند و چه بسیار پرونده هایی كه به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شكایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وكیل در پرونده ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی شود.


وظیفه وكیل این است كه پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موكل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع كامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی كامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موكل بتواند به نحو شایسته ای از موكل خویش دفاع كند.


شرایط گرفتن وکیل تسخیری در جرائم سنگین:


1.در جرائم مهمی كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكیل در جلسه های دادرسی الزامی می باشد چون نتیجه دادرسی، اعمال مجازات مهم و سنگین است. قانونگذار در تبصره یك ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378جرائمی را كه می بایست متهم با وكیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می بایست با وكیل در دادگاه حاضر شود.همچنین در تبصره 2 ماده 190قانون ایین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392،بیان شده است که : در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

2.به لحاظ مقررات وكیل تسخیری با وكیل تعیینی (وكیلی كه خود متهم انتخاب می كند) هیچ تفاوتی ندارد و تمامی اختیارات وكیل تعیینی را دارد و تنها تفاوت آن در منشأ تعیین است و وكیل تسخیری نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت احقاق حقوق متهم مصروف می كند

3.درخصوص حق الزحمه این وكیل متهم تكلیفی ندارد و در این گونه موارد دادگاه مبلغی را از ردیف های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می كند
تنها در امور كیفری وكیل تسخیری استفاده می شود و در امور حقوقی از وكیل معاضدتی استفاده می شود.

آیا میدانید برای گرفتن وکیل تسخیری چه شرایطی لازم است؟-بخش دوم

شرایط تعیین وکیل تسخیری

شرایط تعیین وکیل تسخیری:


1.در جایی كه خواهان توان مالی ندارد، طبق دادخواست و دعوای حقوقی مهم آن درخواست وكیل معاضدتی می دهد و دادگاه شرایط مالی فرد را بررسی كرده و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت نداشت، آن را به كانون وكلا معرفی می كند. این روال، خاص امور مدنی، دادخواست ها و مطالبه وجه است در حالی كه در امور مهم كیفری دادگاه الزاما برای متهم چه وكیل بخواهد چه نخواهد وكیل تسخیری برای او مشخص می كند و از میان فهرست كانون وكلا یا ماده ۱۸۷ یك وكیل را با توجه به سابقه كاری و تخصصی حرفه ای به عنوان وكیل تسخیری معرفی می كند.


عرفا هر كدام از وكلا موظف هستند سالانه ۳ مورد وكالت تسخیری را بپذیرند و این وظیفه و تكلیف هر وكیل است و وكلای تسخیری موظف اند در مقابل مسوولیت و تكلیف شان متعهد باشند


وظایف وکیل تسخیری :


1.پیش از جلسه رسیدگی یا به عبارت بهتر پیش از شروع به دفاع از موكل خویش با مطالعه پرونده و نیز گفتگو با متهم پرونده ای كه وی به عنوان وكیل او انتخاب شده است ضمن اطلاع كامل از موضوع پرونده و اتهام یا اتهامات مطرح شده در آن و نیز آشنایی كامل با متهم وتدقیق در صحت و سقم اظهارات موكل بتواند به نحو شایسته تری از موكل خویش دفاع كند.

2- پس از مطلع شدن از موضوع اتهام نسبت به جمع آوری ادله متقن و كافی همچنان كه در سایر پرونده ها اقدام نموده و متعصبانه برخورد می نماید، اقدام كند.

3- وكلا باید بدانند همان مرجعی كه (به معنای عام) به آنها اجازه وكالت داده است (قانونگذار) و چنین حقی را برای ایشان قائل شده، همان مرجع نیز وظیفه دفاع از این گونه متهمان را به طور رایگان به عهده آنها قرار داده است.
پس بر آنان است صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه موكل به وی به چشم یك انسان نگاه كرده و از هیچ تلاشی در جهت دفاع از او دریغ نكنند. بدیهی است وكلای محترم تسخیری در چنین پرونده هایی با فراغ بال و خیالی راحت تر می توانند به دفاع از موكلین خویش همت گمارند، چرا كه دیگر شائبه خوردن این برچسب كه وكلای دادگستری با گرفتن حق الوكاله از گناهكاران و متهمان دفاع می كنند و به اصطلاح درصدد ناحق كردن حق هستند را ندارند و از این اتهام نیز مبرا می شوند.

آیا میدانید برای گرفتن وکیل تسخیری چه شرایطی لازم است؟-بخش سوم

بیان چهارمین مورد از وظایف وکیل تسخیری

بیان چهارمین مورد از وظایف وکیل تسخیری:

وكلا باید بدانند كه نقش و عملكرد آنان در اقناع وجدان دادگاه و در نهایت صدور رای اهمیت بسیاری دارد چه بسا كه شخصی به اتهامی واهی دستگیر و محاكمه شده و از آنجا كه توانایی دفاع از خود را نداشته و از طرفی هم ناخواسته وارد گردابی شده كه صرفا به جهت درگیر كردن وی ایجاد شده، پرونده وی تا بدین حد پیشروی كرده و مشارالیه در حال حاضر در مظان اتهام قرار گرفته است.
لكن این كار جز با دلسوزی و دقت نظر و بررسی همه جانبه از ناحیه وكلای محترم امكان پذیر نیست.

حق داشتن وكیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وكیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.


فلسفه و نقش وکیل تسخیری از منظر برخی حقوقدانان:

فلسفه حضور وكیل در محاكم و در پرونده های حقوقی و كیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی كه به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شكایت یا دعوی به شكل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی كند و اینجاست كه حضور وكیل كمك شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نكات مجهول پرونده در نزد قاضی می كند.

قانونگذار حق داشتن وكیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات كیفری كه مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش بینی شده است را لازم و حضور وكیل را دفاع از متهم و اجباری می داند.

یک وكیل دادگستری نیز هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وكیل تسخیری را جمع آوری ادله متقن و قانونی توسط وكلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می داند.

یک مشاور حقوقی رئیس قوه قضاییه، حضور وكیل تسخیری در جلسات دادرسی را بسیار موثر می داند و می گوید: در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی كافی ندارند، با طرح دعوی به شكل نادرست سبب مشكلات عدیده ای در این خصوص می شوند و همان گونه كه در سیستم های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وكیل در روشن شدن نكات مبهم پرونده كمك شایانی می كند.

وی نقش و تاثیر وكیل را بخصوص در جمع آوری و ارائه ادله مناسب و كافی در دفاع از متهم و اقناع وجدان آگاه دادگاه در صدور رای بسیار مهم و موثر می داند و اضافه می كند وكلا با جمع آوری ادله كافی قاضی را در كشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می كنند و چه بسیار پرونده هایی كه به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شكایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وكیل در پرونده ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی شود.

آیا میدانید برای گرفتن وکیل تسخیری چه شرایطی لازم است؟-بخش چهارم

وکیل تسخیری و جرایم سنگین

وکیل تسخیری وجرائم سنگین:

همانطور که بیان نمودیم در جرائم مهمی كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكیل در جلسه های دادرسی الزامی می باشد چون نتیجه دادرسی، اعمال مجازات مهم و سنگین است. قانونگذار در تبصره یك ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی كیفری جرائمی را كه می بایست متهم با وكیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می بایست با وكیل در دادگاه حاضر شود.

درخصوص وكیل تسخیری توضیحات بیشتری ارائه می گردد كه به لحاظ مقررات وكیل تسخیری با وكیل تعیینی (وكیلی كه خود متهم انتخاب می كند) هیچ تفاوتی ندارد و تمامی اختیارات وكیل تعیینی را دارد و تنها تفاوت آن در منشأ تعیین است و وكیل تسخیری نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت احقاق حقوق متهم مصروف می كند.


درخصوص حق الزحمه این وكیل متهم تكلیفی ندارد و در این گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می كند.

تنها در امور كیفری وكیل تسخیری استفاده می شود و در امور حقوقی از وكیل معاضدتی استفاده می شود.

وکیل تسخیری و وجدان کاری:

اما یكی از مهم ترین سوالات و دغدغه های مردم در این بخش این است كه وكیل تسخیری تا چه حد برای پیشبرد كار دل می سوزاند؟

نصیری سوادكوهی درخصوص تعهد و وجدان كاری وكلای تسخیری نسبت به پرونده هایی كه به عنوان وكیل تسخیری معرفی می شوند می گوید: حضور وكیل تسخیری برای دستگاه قضایی و صاحبان حق مفید و ضروری است، اما این ذهنیت كه ممكن است وكیل تسخیری به جهت این كه حق الزحمه ای از متهم نمی گیرد به تعهدات خود عمل نكند، موجب ایجاد دیدگاه منفی در میان مردم می شود. كلا مساله تعهد و تعصب به وجدان سلیم هر انسانی ارتباط دارد و در هر حرفه ای وجدان كاری مهم ترین مساله است.

آیا میدانید برای گرفتن وکیل تسخیری چه شرایطی لازم است؟-بخش پنجم

همانطور که ملاحظه نمودید در نوشته بالا به بیان وکیل تسخیری در قانون جدید،وکیل تسخیری در آیین دادرسی کیفری ،وکیل رایگان قوه قضاییه و ... پرداخته شد.امید است این مقاله به افزایش آگاهی شما در خصوص وکیل تسخیری کمک نموده باشد.
نظرات کاربران