نفقه

مطالبه نفقه استحقاق نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زوجه-همراه با فایل صوتی مقالات

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست» . حال اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند قانون برای اینکار ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است.

همراه با فایل صوتی 16 شهریور 1398 , تیم احقاق

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن توسط همسرش به چه صورت است؟بخش دوم

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت مهریه با توجه به روندی را که تاکنون طی کرده است ،طبق قانون مجازات فعلی کشور ما ماده 642 قانون مجازات اسلامی است. در این پست به بررسی ادامه نکات در خصوص این ماده و همچنین ضمانت اجرای مدنی در خصوص عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 09 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن توسط همسرش به چه صورت است؟بخش اول

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست» . حال اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند قانون برای اینکار ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است که در این مبحث به بیان آن میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 09 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

نحوه ی مطالبه ی نفقه و شرایط استحقاق نفقه برای زن در موارد مختلف‎

امروزه یکی از دعاوی مطرح و شایع در محاکم خانواده کشور ما ،دعاوی مطالبه ی نفقه است .حال با این وجود خیلی از زنان اگاهی در ارتباط با چگونگی نحوه ی مطالبه و مواردی که مستحق نفقه هستند انچنان که باید ندارند . در این پست به بیان چگونگی طرح دادخواست نفقه و همچنین مواردی که زن مستحق نفقه در حالتهای مختلف است ، میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 09 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی