پیامد های عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-بخش اول

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

خانواده | ازدواج | مهریه

پیامد های عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-بخش اول

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

وفق ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .درعقد نکاح دائم، عدم تعیین مهریه حین عقد موجب باطل شدن عقد نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد در تعیین مهریه تراضی کنند یعنی خودشان با توافق همدیگر مهریه را تعیین کنند؛ اما چنانچه بعد از عقد و قبل از تعیین کردن مهریه ، نزدیکی صورت گیرد، در این گونه موارد دیگر زوجین نمی توانند به صورت توافقی مهریه را تعیین کنند و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد که تعیین آن به وسیله ی کارشناسان مربوطه در دادگستری وبا بررسی وضعیت و احوالات زوجه صورت می گیرد و ممکن است میزان آن از میزان مهریه ای که زوجه را راضی می کرده، کمتر باشد و یا اینکه زوج از بالا بودن مقدار آن رضایت نداشته باشد ولی هر دو آن را بپذیرند.

پیامد های عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-بخش اول


همچنین در صورتی که پس از عقد نزدیکی صورت نگرفته باشد و زوج در این حالت زوجه را طلاق دهد، زوجه مستحق مهرالمتعه خواهد بود که تعیین مهرالمتعه نیز فقط در اختیار زوج می باشد و طبق قانون مالک تعیین آن، وضعیت مالی و اقتصادی زوج می باشد ، البته مقدار آن معمولا از مقدارمهرالمثل هم کمتر می باشد و شامل هدایایی از قبیل جواهرات، ساعت و ... است فقط در صورتی که زوجه به مهرالمتعه اعتراضی داشته باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند تا دادگاه با احزار وضعیت مالی زوج میزان مهرالمتعه را .بررسی کند
نظرات کاربران