پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش پایانی

در پست های قبلی به بررسی مهریه و انواع آن و مواردی که در صورت عدم تعیین مهریه جایگزین آن برای زن میگردد پرداختیم حال به بررسی روشهای نحوه مطالبه ی مهریه به صور قانونی در این پست خواهیم پرداخت

خانواده | ازدواج | مهریه

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش پایانی

در پست های قبلی به بررسی مهریه و انواع آن و مواردی که در صورت عدم تعیین مهریه جایگزین آن برای زن میگردد پرداختیم حال به بررسی روشهای نحوه مطالبه ی مهریه به صور قانونی در این پست خواهیم پرداخت

: شرایط تحقق مهر المسمی
1-مهر باید مالیت داشته باشد(یعنی ارزش اقتصادی داشته و امکان خرید و فروش..آن وجود داشته باشد)
2 -مهر باید قابل تملک به وسیله زن باشد
3-هرگاه مهر عین معین باشد
4-مالی که مهر قرارداده می شود باید ملک شوهر باشد و اگر ملک غیر باشد باید.اذن داشته باشد
.5 -مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد
6-مهر باید معین باشد(بایستی دقیقا معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین.شده است. مثال: کدامیک از دو خانه)
7 -مهر باید منفعت عقالئی مشروع داشته باشد
8-شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد( بر اساس ماده 348 قانون مدنی ، بیع چیزی که مایع قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد،باطل شمرده می شود که می توان این موضوع را به عقد ازدواج (نکاح) نیز تعمیم داد)

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش پایانی


*****چنانچه زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند پس از محکومیت به پرداخت مهریه ،دادخواست اعسار از محکوم به و تقسیط آن را . بدهد
*****در صورت فسخ ازدواج قبل از نزدیکی زن مستحق مهر نیست مگر در مورد عنن که زن مستحق نصف مهر است


نمونه دادخواست مطالبه مهریه را میتوانید از اینجا دریافت کنیدنظرات کاربران