پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش دوم

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

خانواده | ازدواج | مهریه

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش دوم

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

انواع مهر:


1-مهرالمسمی


2-مهرالمثل


3-مهر المتعه

4-مفوضه المهر

اگر میزان مهریه در عقد معین شده باشد به آن مهر المسمی گویند .چنانچه مهر در عقد نامه تعیین نشده باشد ،اما تعیین آن را به زوج ،زوجه یا ثالث سپرده باشند آن زن را مفوضه المهر گویند که دراین صورت اگر داور زوجه باشد نمی تواند بیش از مهر المثل مهر تعیین کند اما اگر داور زوج یا ثالث باشد می تواند بیش از مهر المثل مهر تعیین کند و محدودیتی ندارد و مهر المثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ سن زیبایی،تحصیلات ،وضع خانوادگی و... و با در نظرگرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می گردد.

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش دوم


زن در موارد ذیل مستحق مهر المثل است :
1-هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین ، بین زوجین نزدیکی واقع شود .(ماده 1087 قانون مدنی)
2-هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود.( ماده 1087 قانون مدنی)
3-هرگاه توافق طرفین در باره مهر المسمی به جهتی باطل باشد ؛ چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.(ماده 1100 قانون مدنی)
*****هرگاه مهر تعیین نشده و یا شرط عدم مهر شده است و قبل از اینکه تراضی بر مهر صورت گیرد ، طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد زن مستحق مهرالمتعه است که با توجه به حال مرد از حیث وضعیت مالی تعیین می شود .(ماده 1094 قانون مدنی)
نظرات کاربران