هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش چهارم

چنانچه چکی تنها تاریخ صدور نداشته باشد نمیتوان چنین چکی را طبق ماده 12 قانون صدور چک سال 1355سفید امضا در نظر گرفت و یا زمانی که در چک صرفا نام ذی نفع قید نشده باشد و سایر مشخصات کامل باشد ،چک مشمول چک سفید امضا نشده و چک در وجه حامل به حساب می آید

فهرست
اسناد تجاری | چک | چک سفید امضا

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش چهارم

مطابق با آنچه که در پست قبل در ارتباط با چک سفید امضا به آن پرداختیم ،دانستیم که چنانچه چکی تنها تاریخ صدور نداشته باشد نمیتوان چنین چکی را طبق ماده 12 قانون صدور چک سال 1355سفید امضا در نظر گرفت و یا زمانی که در چک صرفا نام ذی نفع قید نشده باشد و سایر مشخصات کامل باشد ،چک مشمول چک سفید امضا نشده و چک در وجه حامل به حساب می آید با عنایت به ماده 312 قانون تجارت . حال میخواهیم بدانیم که ایا میتوان از سفید امضا سو استفاده نمود ؟ اگر پاسخ بله است به چه صورت انجام میگیرد .

نکته قابل ذکر در صورت صدور چک سفید امضا این است که صادر کننده ی چک سفید امضا بهتر است برای پیش گیری از هر نوع سوءاستفاده ، از دریافت کننده رسید دریافت کرده و در رسید مذکور کاملا قید شود این چک به چه منظور و برای چه کاری صادر شده است.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود این است که طبق بند الف. ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ اگر برای معامله ای چک سفید امضا داده شود و این قضیه ثابت شود دیگر دارنده ی آن چک نمی تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند و وجه را بگیرد و فقط می تواند با مراجعه به دادگاه های حقوقی حق خود را مطالبه کند .

سو استفاده از سفید امضا

همانطور که گفته شد ممکن است که افراد از در اختیار داشتن چک سفید امضا سو استفاده کنند که قانونگذار در اینگونه موارد مجازات برای آنها تعیین نموده است .

ارکان تشکیل دهنده جرم سواستفاده از سفید امضا

نحوة سوء استفاده ، ضرر و زیان و قصد مجرمانه ، عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را (با توجه به احراز شرط مقدم قانونی بودن رفتارمجرمانه ) تشکیل می دهند.

رفتار مجرمانه در جرم سواستفاده از سفید امضا

سوء استفاده از سفید امضاء عبارت است از نوشتن مطالبی در بالای امضاء، به نحوی که با آنچه طرفین توافق داشته اند هماهنگی نداشته و مشتمل بر تعهد یا ایفای تعهد یا هر رفتاری دیگری باشد که بتواند شخص یا دارایی امضاء کننده را به خطر اندازد.

مجازات جرم سوء استفاده از سفید امضا

سوءاستفاده از سفید امضا از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت محسوب می شود.با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می شود.

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش چهارم


به موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. . نکته قابل توجه در ماده فوق، واژه سوءاستفاده است. بدین معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست، بلکه این برگه باید مورد سو استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال، اگر زوجه کاغذی را سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله ای انجام دهد، ولی شوهر در برگه مزبور، ابراء ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلا بنویسد که تمام مهریه ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

به عبارت دیگر، برای بی اعتبار ساختن سند سفیدامضا، شاکی نه تنها باید سفیدامضا بودن را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این سفیدامضا، سوءاستفاده شده است؛ یعنی امین و نایب شخص امضاکننده بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف مبنای آن تنظیم کرده باشد. معمولا برای اثبات ادعای سفیدامضا بودن نوشته یا سند، موضوع به کارشناس خط ارجاع داده می شود و شهادت شهود نیز ممکن است در راستای آن مورد لحاظ و استناد قرار گیرد.

دارنده چک سفیدامضا می تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده چک وجود دارد، نسبت به درج مبلغ و در صورت لزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام کند، این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد چرا که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت) و حدود اختیار توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است و دارنده چک باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن، به نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند.
نظرات کاربران