هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش ششم-همراه نمونه شکایت نامه

در ادامه به بیان احکام ویژه در رابطه با سو استفاده از سفید امضا و همچنین بررسی نمونه ای شکواییه در این خصوص خواهیم پرداخت .

اسناد تجاری | چک | چک سفید امضا

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش ششم-همراه نمونه شکایت نامه

در پستهای قبل به بیان تعریف و مصادیق و ارکان چک سفید امضا و همچنین به بررسی جرم سو استفاده از سفید امضا یا سفید مهر و مجازات آن طبق ماده 673 قانون مجازات مصوب 1375 و همچنین افرادی که میتوانند از این نوع چک سو استفاده کنند پرداختیم . حال به بیان احکام ویژه در رابطه با سو استفاده از سفید امضا و همچنین بررسی نمونه ای شکواییه در این خصوص خواهیم پرداخت .

احکام ویژه در خصوص جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء به علت عدم تصریح قانون گذار جرم نیست؛ چرا که میبایست توسط قانون گذار تصریح شود. این قاعده در خصوص شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نیز صادق است.

بنابراین شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء، جرم محسوب نمی شود. البته اگر اقدامات انجام شده از سوی مرتکب عنوان مجرمانه داشته باشد، وی به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

معاونت در جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مصادیق حصری معاونت در جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی(کتاب تعزیرات) تعیین نموده است. با عنایت به مصادیق معاونت در ماده مذکور باید گفت اگر شخصی با تکیه بر یکی از مصادیق مندرج، مؤثر در وقوع جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء باشد، در صورت اجتماع سایر شرایط باید او را معاون در جرم محسوب کرد.

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش ششم-همراه نمونه شکایت نامه


نمونه شکواییه جرم سو استفاده از سفید امضا: خیانت در امانت در سفید امضا

در قسمت شرح خواسته نوشته میشود:
نظرات کاربران