نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش دوم

با توجه به ماده 73 ق.ت مجمع عمومی به سه دسته تقسیم میشوند: 1.مجمع عمومي موسس. 2 - مجمع عمومي عادي. 3 - مجمع عمومي فوق العاده ماده74قانون تجارت به بیان وظایف مجمع عمومی موسس پرداخته است دراین پست به بررسی سایر نکات در رابطه با این مجمع خواهیم پرداخت.


نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش دوم

در پست قبلی به بررسی مفهوم مجمع عمومی در شرکتهای سهامی با توجه به ماده 72 ق. ت پرداختیم و دانستیم طبق این ماده مجمع عمومی در شرکتهای سهامی عبارت است از اینکه مجمع عمومي شركت سهامي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي وآراءلازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد.و همچنین با توجه به ماده 73 ق.ت مجمع عمومی به سه دسته تقسیم میشوند:1.مجمع عمومي موسس. 2 - مجمع عمومي عادي. 3 - مجمع عمومي فوق العاده ماده74ق.ت به بیان وظایف مجمع عمومی موسس پرداخته است دراین پست به بررسی سایر نکات در رابطه با این مجمع خواهیم پرداخت.

ماده 75 قانون تجارت در رابطه با مجمع عمومی موسس بیان میدارد که :

در مجمع عمومی موسس حضورعده ای ازپذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت راتعهدنموده باشندضروری است.اگردراولین دعوت اكثریت مذكورحاصل نشدمجامع عمومی جدیدفقط تادونوبت توسط موسسین دعوت می شوندمشروط براینكه لااقل بیست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهی دعوت آن باقیددستورجلسه قبل ونتیجه آن درروزنامه كثیرالانتشاری كه در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشرگردد. مجمع عمومی جدیدوقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شركت درآن حاضرباشند.درهریك ازدو مجمع فوق كلیه تصمیمات بایدبه اكثریت دوثلث آراءحاضرین اتخاذشود.در صورتی كه در مجمع عمومی سوم اكثریت لازم حاضرنشدموسسین عدم تشكیل شركت را اعلام می دارند.
تبصره - در مجمع عمومی موسس كلیه موسسین وپذیره نویسان حق حضور دارندوهرسهم دارای یك رای خواهد بود.

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش دوم


ماده76.هرگاه یك یاچندنفرازموسسین آورده غیرنقدداشته باشند موسسین بایدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظركتبی كارشناس رسمی وزارت دادگستری رادرموردارزیابی آورده های غیرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.درصورتی كه موسسین برای خودمزایائی مطالبه كرده باشندبایدتوجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.

ماده77.گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقدوعلل وموجبات مزایای مطالبه شده بایددر مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقدوكسانی كه مزایای خاصی برای خودمطالبه كرده انددرموقعی كه تقویم آورده غیرنقدی كه تعهدكرده اندیامزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارندوآن قسمت ازسرمایه غیرنقدكه موضوع مذاكره و رای است ازحیث حدنصاب جزءسرمایه شركت منظورنخواهدشد.

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مطرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید .در تمام شرکت ها باید تصمیم های کلی که به وسیله مدیران اخذ شده و همچنین خط مشی سالیانه به.اطلاع و تصویب شرکاء برسد.چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.
نظرات کاربران