نحوه ی مطالبه ی نفقه و شرایط استحقاق نفقه برای زن در موارد مختلف‎

امروزه یکی از دعاوی مطرح و شایع در محاکم خانواده کشور ما ،دعاوی مطالبه ی نفقه است .حال با این وجود خیلی از زنان اگاهی در ارتباط با چگونگی نحوه ی مطالبه و مواردی که مستحق نفقه هستند انچنان که باید ندارند . در این پست به بیان چگونگی طرح دادخواست نفقه و همچنین مواردی که زن مستحق نفقه در حالتهای مختلف است ، میپردازیم.

فهرست
خانواده | ازدواج | نفقه

نحوه ی مطالبه ی نفقه و شرایط استحقاق نفقه برای زن در موارد مختلف‎

امروزه یکی از دعاوی مطرح و شایع در محاکم خانواده کشور ما ،دعاوی مطالبه ی نفقه است .حال با این وجود خیلی از زنان اگاهی در ارتباط با چگونگی نحوه ی مطالبه و مواردی که مستحق نفقه هستند انچنان که باید ندارند . در این پست به بیان چگونگی طرح دادخواست نفقه و همچنین مواردی که زن مستحق نفقه در حالتهای مختلف است ، میپردازیم.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی


چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی میتواند آن را دریافت کند. به این منظور، زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. وی میتواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیزوفق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه یا اینکه به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن میتواند دادخواست طلاق دهد.
نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج در مدت زمان میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمیگیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش به منزل مشترک خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در چنین شرایطی، زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه
دریافت و آمادگی خود را اعالم کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

پرداخت نفقه زن توسط همسرش تعهدی مالی است که به محض انعقاد عقد ازدواج دائم بر مرد بار می شود .طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه ی زن عبارتست از : همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا ادامه ...

نحوه ی مطالبه ی نفقه و شرایط استحقاق نفقه برای زن در موارد مختلف‎


نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق

در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۰۱ روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقهای به وی تعلق نمیگیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمیشود.
بر اساس ماده 1109 قانون مدنی، نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.


نفقه در عده وفات


در عده وفات وفق ماده 1110 قانون مدنی، نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنها است تأمین میشود. نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدربزرگ پدری خود است،پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط میشود و به عهده پدربزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم میشود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین میکند نفقه را پرداخت خواهد کرد.


نفقه زوجه در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوج

وفق ماده 147 قانون امور حسبی : نفقه اشخاص واجبالنفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیرمنقول فروخته میشود و ماده 1028 قانون مدنی در این باره میگوید: امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود، باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و نیز اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه کند. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع
نیز از اموال غایب به قدر نفقه زوجه، میزانی را تعیین خواهد کرد.

نفقه در عقد موقت


در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید، نفقه به وی تعلق نمیگیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند. در این خصوص قانونگذار در ماده 1113 قانون مدنی میگوید که در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
نظرات کاربران