منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش نهم

دراین پست به بیان مدت های بیان شده برای پیگیری کیفری با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک و مراحل رسیدگی خواهیم پرداخت.


منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش نهم

در پست قبل به بررسی سومین مورد از موارد تعقیب کیفری چک پرداختیم فلذا دانستیم که با عنایت به ماده 3 قانون صدور چک در صورت تنظیم چک بصورت ناصحیح ،پیگیری چک ،مشمول تعقیب کیفری می شود اما این مورد نیز استثناعاتی دارد از جمله این که چنانچه صادر کننده قصد مجرمانه نداشته باشد ، مشمول ماده 7 این قانون نخواهد بود و همچنین مادامی که صادرکننده موجبات پرداخت را فراهم کند، حتی با وجود شکایت شاکی، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. دراین پست به بیان مدتهای بیان شده برای پیگیری کیفری با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک و مراحل رسیدگی خواهیم پرداخت.

در رسیدگی ها به زمان توجه باید بکنیم

همانطور که بیان شد دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک میتواند علیه صادر کننده شکایت کیفری کند. البته برای شکایت کیفری لازم است تا او مهلتهای تعیین شده در ماده 11، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻑ ۶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺭﺳﯿﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﮏ ﮔﻮﺍهیﻋﺪﻡﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺭﺍﺑﮕﯿﺮﺩﺁﻧﮕﺎﻩﻇﺮﻑﺷﺶﻣﺎﻩﺍﺯﺗﺎﺭﯾﺦﺍﺧﺬگواهیﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺮﺡ ﮐﻨﺪ.

وصول چک از طریق روش کیفری یکی از راهکارهایی است که دارنده بتواند علاوه بر وصول وجه چک صادرکننده را هم به دلیل صدور این چک به مجازات برساند.

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش نهم


مراحل رسیدگی

در روش کیفری اولین قدم این سات که دارنده به دادسرای عمومی و انقلاب صالح مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری علاوه بر مجازات صادرکننده ،وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند .بنابراین با مراجعه به دادسرایی که بانک صادر کننده ی گواهی عدم پرداختدر حوزه ی آن قرار دارد مراجعه کرده و شکایت انجام میشود.

با طرح شکایت تحقیقات مقدماتی آغاز و با اتمام تحقیقات، پرونده به دادگاه مناسب ارجاع میشود.

دادگاهی که پرونده به آن ارسال میشود ،دادگاه عمومی کیفری است که دادسرای رسیدگی کننده در حوزه ی آن واقع است.

با دریافت پرونده قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر میکند.

با اعلام ختم رسیدگی از ﺳﻮﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﻗﺎضی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ می ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ دادرسی ﺭﺍﯼ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ میکند. ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﯼ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾدنظرخواهی میرسد.منظور از تجدیدنظرخواهی ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺳیدگی ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺭﺳیدگی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎهی ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻮﺭﺕ میﮔﯿﺮﺩ. ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ رسیدگی ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ.

از تاریخ ابلاغ رای تا 20 ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮخواهی ﮐﻨﯿﺪ.

اجرای رای:

اگر در مهلت 20ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍهی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫد ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ رسیدگی ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ میﻓﺮﺳﺘﺪ ﻭ بدون نیاز به در خواست ،دادسرا اجرا را اغاز میکند.

نکته:

در هر مرحله ای ازرسیدگی ﮐﻪ ﻃﻠﺒﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ دادرسی ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
نظرات کاربران