منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش یازدهم

مواد 255 و بند پ ماده 261 قانون مجازات اسلامی در رابطه با حد قذف و بند د،ذ،ر،ز از ماده 268 قانون مجازات اسلامی و بررسی موادی که به موجب قانون خاص قابل گذشت میباشند از جمله ماده 11 و 12 قانون چک و ... پرداختیم.در این پست به بررسی سایر جرایمی که بموجب قانون خاص قابل گذشت هستند میپردازیم.


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش یازدهم

در پست قبل به بررسی مواد 699 دررابطه با افترای عملی و ماده 700 دررابطه با هجو که همگی از فصل پنجم کتاب تعزیرات مصوب سال1375 هستند و جرایم قابل گذشت محسوب میشوند و همچنین مواد 255 و بند پ ماده 261 قانون مجازات اسلامی در رابطه با حد قذف و بند د،ذ،ر،ز از ماده 268 قانون مجازات اسلامی و بررسی موادی که به موجب قانون خاص قابل گذشت میباشند از جمله ماده 11 و 12 قانون چک و ... پرداختیم.در این پست به بررسی سایر جرایمی که بموجب قانون خاص قابل گذشت هستند میپردازیم.

الف.مواد 11 و 12 قانون صدور چک مصوب سال 72در خصوص چک بدون محل

 ب.ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع

ج.ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف

چ.ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه

ح.ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع

خ.مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری

د.مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹ در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی

ذ.مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها

ر.ماده ۳۱قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش یازدهم


ز.مواد ۱۷تا ۲۰و۲۰و۲۲تا ۲۵و۳۰از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار

ژ.ماده ۱تا ۷قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی

س.تبصره ۵ماده ۱۵ومواد ۴۲تا ۴۶و۵۰تا ۵۱قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها ومراتع

ش.مواد ۱و۲و۳قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲واصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت

ص.ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد

ض.ماده ۴۲از قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از تخلفات پولی وبانکی کشور

ط.مواد ۳و۵و۶وقسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در مورد تخلفات معاملات ارزی

ظ.ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی

ع.مواد ۱۷و۱۸و۲۱قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
نظرات کاربران